Η πρόταση της “Ενότητα για τη Νέα Ιωνία” για τα ανταποδοτικά τέλη

Η θέση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ για την κατάργηση του ΟΠΑΝ

Σας στέλνουμε την πρόταση της παράταξης μας “ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ” για τα ανταποδοτικά τέλη στο πλαίσιο του θέματος 10 του Δ.Σ. 9-11-2020.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της εισήγησης είναι: 27446/ 9-11- 2020.

Η πρόταση της παράταξης μας έχει εγκριθεί ως οικονομικά ορθή και υλοποιήσιμη από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Οι κύριοι άξονες της πρότασης μας  περιλαμβάνουν, πέρα από τα υποχρεωτικά έξοδα για τη λειτουργία της υπηρεσίας τις παρακάτω σημαντικές παρεμβάσεις:   

 • Μείωση των Δημοτικών Τελών για το έτος 2021 σε οριζόντια κλίμακα κατά ποσοστό 10%.
 • Μείωση (ή απαλλαγής) των Δημοτικών Τελών για τα ακίνητα των κατοίκων  της Νέας Ιωνίας οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις (και εκτός Νέας Ιωνίας) που έχουν δηλωθεί σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας λόγω της πανδημίας με το ίδιο καθεστώς μείωσης (ή απαλλαγής) των ευπαθών ομάδων.
 • Μελέτη αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (φυσικές καταστροφές)
 • Μελέτη βελτιστοποίησης δρομολογίων αποκομιδής και χωροθέτησης κάδων
 • Προμήθεια δεύτερου πλυστικού μηχανισμού που μετατρέπει απορριμματοφόρο του Δήμου σε απορριμματοφόρο-πλυντήριο.
 • Προμήθεια υδροφόρας
 • Επέκταση του υπάρχοντος δικτύου υπόγειων κάδων.
 • Εκτυπώσεις εντύπων για προώθηση του προγράμματος ανακύκλωσης. 

Για τη Δημοτική Παράταξη “ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ”

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΙΛΙΑΝ ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ
ΟΛΓΑ ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗ
ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙΔΟΥ


Η θέση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ για την κατάργηση του ΟΠΑΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ “ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Εισήγηση καθορισμού του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 09/11/2020

Προς: Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ν. Ιωνίας
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ:

Εισήγηση της Δημοτικής Παράταξης “ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ” σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Σύμφωνα με το νόμο 4555/2018 – ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018, μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προπολογισμού, είτε στο δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις ανά κωδικό αριθμό, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση με τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς που περιλαμβάνονται στο σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή και σε συνδυασμό με άλλους κωδικούς αριθμούς εσόδων ή/και δαπανών, οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται ανάλογα, ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη για την κατάρτιση των εναλλακτικών προτάσεων. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση προϋπολογισμού. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων.

Ως γνωστόν,από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 Κωδικοποιητικού Β.Δ. (171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους με τις σχετικές διατάξεις, των Ν.25/1975 (74 Α΄) και Ν.429/1976 (235 Α΄), καθώς και τα άρθρα 4, 5, 17 και 20 του Ν.1080/1980 (246 Α΄), του Ν.1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Ν.2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του Ν.2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του Ν.2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14), του Ν.2539/1997 (άρθρο 25 παρ. 3) και του Ν.4555/2018 (άρθρο 185), όπου ορίζεται ότι το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας του δήμου, και προορίζεται αποκλειστικά:

α) για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων,

β) του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και

γ) κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές.

Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων, απαγορεύεται.

Επίσης, όπως ορίζεται και στο άρθρο 17 του Ν.1080/80, τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού μπορούν να διατίθενται κατ΄ αρχήν μόνο για την χρηματοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του Δήμου, ενώ αντίστροφα όλες οι δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο τέλος.

Σύμφωνα επίσης με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.

Με την παράγραφο 14 του άρθρου 9 του Ν.2503/97, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/2005 και την τροποποίηση του δια του άρθρου 222 του Ν.4555/18 και του άρθρου 103 του Ν.4604/19, απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή των τελών καθαριότητας τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171).

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητο, του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και το οποίο, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, δεν χρησιμοποιούταν κατά το διάστημα αναφοράς, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 30.09.2020. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία έχουν επιβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, επειδή δεν έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου δήλωση ότι, δεν γινόταν χρήση αυτού και αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ακίνητο δεν είχε ποτέ ηλεκτροδοτηθεί, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η, κατά το ανωτέρω διάστημα, χρησιμοποίησή του. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ46735/20, τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167), τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) και της σχετικής υποχρέωσης του Δημοτικού Συμβουλίου, να λάβει τη σχετική απόφαση καθορισμού του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021 λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρούσας εισήγησης, παρακαλούμε να προβείτε «στη λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δ.Σ σχετικά με τον καθορισμού του συντελεστή αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων με σκοπό «την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα» (παρ.12 άρθ. 25 Ν. 1828/89, Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ΄ αριθ. 23745/ΕΓΚ.22/15-4-2008 ΥΠ.ΕΣ: Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 69/2008), καθώς και τον καθορισμό των ειδικών ευπαθών ομάδων που δικαιούνται μείωση ή πλήρη απαλλαγή από την καταβολή των δημοτικών τελών.

Η σχετική απόφαση που θα ληφθεί, αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες και ο καθορισμός των νέων συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2021 και σε συνάρτηση με το κόστος παροχής της υπηρεσίας. Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη να :

 1. καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία,
 2. μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,
 3. καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία.

Ακολουθούν αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Ν. Ιωνίας όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας που παρουσιάστηκαν και ψηφίστηκαν στην Οικονομική Επιτροπή της Τρίτης 3/11/2020:

 1. Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων
 2. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2019.
 3. Για το έτος 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 10.114.191,83 €.
 • ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 7.094.155.88€
 • ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
  από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 58.685,51 €
 • ΚΑΕ 3211: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 55.119,13€
 • ΚΑΕ 3121.0001: Δάνειο από ΤΠΔ για εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό με χρήση λαμπτήρων LED:760.370,48 €
 • ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οικονομικού έτους 2018: 2.145.860,83€
 1. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 6.917.386,15 €
 • ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 4.239.280,94 €
 • ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
  από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 29.603,75 €
 • ΚΑΕ 3211: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 20.144,23€
 • ΚΑΕ 3121.0001: Δάνειο από ΤΠΔ για εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό με χρήση λαμπτήρων LED: 482.496,40 €
 • ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οικονομικού έτους 2018: 2.145.860,83€
 1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2020
 2. Για την περίοδο Ιανουαρίου –Ιουλίου 2020, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 6.199.071,01 €
 • ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 2.771.057,27€
 • ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
  από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 1.591.169,33 €
 • ΚΑΕ 3121.0001: Δάνειο από ΤΠΔ για εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό με χρήση λαμπτήρων LED: 462.238,52€
 • ΚΑΕ 3211: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 33.327,33€
 • ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οικονομικού έτους 2018: 1.341.278,56€
 1. Για την περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2020, αναμένεται να εισπραχθεί ποσό συνολικού ύψους 2.861.578,64 €
 2. Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2020 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για την υπηρεσία καθαριότητας αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 9.060.649,65€.
 1. Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών
  Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, η εικόνα των δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως:
 1. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονομικού Έτους 2019
 2. Για το έτος 2019, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 8.772.913,27 €.

Στις συνολικές δαπάνες του οικονομικού έτους 2019, που αφορούσαν την υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, πέραν της υπηρεσίας 20, συμπεριλήφθηκαν και ποσά ύψους 614.175,72 €, από τις παρακάτω υπηρεσίες:

ΚωδικόςΠεριγραφήΣύνολο Πληρωθέντων
00.6222.0001Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού6.638,91 €
00.6223.0001Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας1.197,82 €
00.6522.0001Τόκοι δανείων εξωτερικού4.102,91 €
00.6527.0001Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού594.624,88 €
00.6311.0001Φόροι τόκων7.611,20 €
ΣΥΝΟΛΟ:
614.175,72 €
 1. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 4.981.725,83€.

Στις δαπάνες της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019, που αφορούσαν την υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, πέραν της υπηρεσίας 20, συμπεριλήφθηκαν και ποσά συνολικού ύψους 450.123,55€ από τις παρακάτω υπηρεσίες:

ΚωδικόςΠεριγραφήΣύνολο Πληρωθέντων
00.6222.0001Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού3.872,70 €
00.6223.0001Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας698,73€
00.6522.0001Χρεωλύσια δανείων εξωτερικού2.393,36 €
00.6527.0001Τόκοι δανείων εξωτερικού438.718,89 €
00.6311.0001Φόροι τόκων4.439,87 €
ΣΥΝΟΛΟ:
450.123,55 €
 1. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2020
 2. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 3.981.192,31 €.

Στις δαπάνες της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020, που αφορούσαν την υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, πέραν της υπηρεσίας 20, συμπεριλήφθηκαν και ποσά συνολικού ύψους 4.375,00 € από τις παρακάτω υπηρεσίες:

ΚωδικόςΠεριγραφήΣύνολο Πληρωθέντων
00.6222.0001Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού3.500,00 €
00.6223.0001Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας875,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:
4.375,00 €
 1. Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2020 αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 3.763.242,06 €.

Στις δαπάνες της περιόδου Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2020, που θα αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, πέραν της υπηρεσίας 20, θα συμπεριληφθούν και ποσά συνολικού ύψους 3.125,00 € από τις παρακάτω υπηρεσίες:

ΚωδικόςΠεριγραφήΣύνολο Πληρωθέντων
00.6222.0001Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού2.500,00 €
00.6223.0001Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας625,00 €
ΣΥΝΟΛΟ:
3.125,00 €
 1. Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2020 το σύνολο των προβλεπόμενων αναγκών του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 7.744.434,37 €.

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου Ν. Ιωνίας, για το οικονομικό έτος 2020, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 9.060.649,65€, δεν ισοσκελίζουν με το ύψος των συνολικών προβλεπόμενων δαπανών οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 7.744.434,37 €, δημιουργώντας χρηματικό υπόλοιπο ύψους 1.316.215,28€, το οποίο θα μεταφερθεί στο 2021 σε κωδικό 5113 και θα συνυπολογιστεί στα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

 1. Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2021
 2. Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήραοικονομικού έτους 2021.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ειδικότερα από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 25/75, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές.

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ’ ελάχιστον και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής: α) ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία, β) ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, γ) ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσεως οικονομικής δραστηριότητας.

Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού.

Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλασίου του γενικού συντελεστή της κατοικίας.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 368/25-11-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020, είχαν διαμορφωθεί ως ακολούθως, βάσει της τροποποίησης της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.25/75, από την παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν.4555/18:

Κατηγορίες
Γενικοί συντελεστέςΣυντελεστής
Οικιακή χρήση1,48 € / ΤΜ
Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση1,48 € / ΤΜ
Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας5,01 € / ΤΜ
Ειδικοί συντελεστέςΣυντελεστής
Μη στεγασμένοι χώροι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, κινηματοθεάτρων, κλπ.2,51 € / τ.μ.
Σε υπόγεια ή σε πατάρια καταστηµάτων ή βιοµηχανιών που χρησιµοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι .2,51 € / τ.µ.
Ημιυπαίθριοι χώροι διαμερισμάτων, ανοικτές θέσεις στάθμευσης που βρίσκονται στους ακάλυπτους χώρους και πυλωτές των οικιών και πολυκατοικιών0,74 € / τ.μ.
Εργοταξιακός μετρητής (Χρέωση στο των τετραγωνικών μέτρων της καλυπτόμενης επιφάνειας ενός ορόφου της οικοδομής)5,01 € / τ.μ.

Οι ανωτέρω ειδικοί συντελεστές διαμορφώθηκαν στο ύψος αυτό, καθώς ανάλογα με την επιφάνεια των ακινήτων διαφοροποιείται και η επιβάρυνση της ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για κάθε κατηγορία ειδικού συντελεστή.

Σύμφωνα με τους ανωτέρω αναφερόμενους συντελεστές και το σύνολο των τ.μ. που κοινοποιούνται στις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η πρόβλεψη των εσόδων για το 2021 έχει ως ακολούθως :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Κατηγορία χώρωνΤ.Μ.ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ.Προβλεπόμενα Έσοδα
Οικιακή χρήση2.999.2031,48€ / τ.μ.4.438.820,44€
Γενική χρήση709.6005,01€ / τ.μ.3.555.096,00€
Σύνολο7.993.916,44€*

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας και άλλους κωδικούς εσόδων που αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για το έτος 2021, αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 10.307.584,32 €

 • ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 6.661.597,03 €
 • ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
  από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 1.332.319,41 €
 • ΚΑΕ 3211: Έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
  από παρελθόντα έτη: 997.452,60 €
 • ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2020 υπηρεσίας καθαριότητας: 1.316.215,28€
 1. Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2021

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν τον ακόλουθο πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού και απαιτείται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας:

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2021

ΚΑΔ ΥΠ. 20ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΟΣΟ
60110001Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων2.166.714,60 €
60120001Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων170.000,00 €
60210001Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου690.292,52 €
60220001Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου74.000,00 €
60220002Αποζημιώσεις απολυόμενων45.000,00 €
60410001Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου246.502,00 €
60410003Αποδοχές αντιρρησιών συνείδησης2.682,3€
60420001Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ορισμένου χρόνου11.500,00 €
60510004Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου445.225,66 €
60520001Εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου175.660,68 €
60540001Εισφορά ΙΚΑ ορισμένου χρόνου
61.943,18 €
60560001Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 ν. 1726/44, 30 ν.2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 και 33 ν.δ. 5441/66)45.478,36 €
60610001Μέσα ατομικής προστασίας100.000,00 €
60630002Γάλα εργαζομένων70.000,00 €
60630003Μέτρα προληπτικής ιατρικής25.000,00 €
61420002Δαπάνες πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων και πάσης φύσεων ανυψωτικών μηχανισμών, κλπ5.000,00 €
61420004.ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ25.000,00€
61420005Παροχή υπηρεσιών για την απολύμανση ακινήτων τρίτων5.000,00 €
61420006ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ25.000,00€
61510001Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων220.000,00 €
62110001Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.672.234,91 €
62330001Μισθώματα μηχανημάτων2.000,00 €
62340001Μισθώματα μεταφορικών μέσων2.000,00 €
62360001Δαπάνες μίσθωσης χημικών τουαλετών Δ/νσης Καθαριότητας22.000,00 €
62530001Ασφάλιστρα αυτοκινήτων40.000,00 €
62610001Συντήρηση και επισκευή κτιρίων1.000,00 €
62610002Διαμόρφωση κτιρίων1.000,00 €
62620002Δαπάνες για οικοδομικές εργασίες2.000,00 €
62630001Επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού160.000,00 €
62630002Δαπάνες ελέγχου φορτηγών αυτ/των από ΚΤΕΟ4.500,00 €
62630003Δαπάνες ελέγχου επιβατικών αυτ/των από ΚΤΕΟ500,00 €
62630004Δαπάνες ελέγχου λοιπών μετ. μέσων από ΚΤΕΟ2.000,00 €
62640001Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού1.000,00 €
62650002Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού1.500,00 €
62650003Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών, φωτοτυπικών, πολυμηχανημάτων και fax1.000,00 €
62650004Επισκευές εμπορευματοκιβωτίων και press- container15.000,00 €
62710001Δαπάνες ύδρευσης8.500,00 €
62770003Δαπάνη μεταφοράς-εναλλακτικής διαχείρισης ογκωδών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων & συρματοποιίας25.000,00 €
62770004Δαπάνες απομάκρυνσης ραδιενεργών αποβλήτων2.000,00 €
62790001ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ15.000,00 €
63210001Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων1.500,00 €
63220001Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων13.000,00 €
63230001Λοιπά τέλη κυκλοφορίας800,00 €
63230002Λοιπά τέλη3.600,00 €
64110001Δαπάνη διοδίων διέλευσης οχημάτων Δήμου από την Αττική Οδό50.000,00 €
64140001Μεταφορές10.000,00 €
64140002Μεταφορές εγκαταλελ. αυτοκινήτων1.000,00 €
64710001Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ενημέρωσης υπηρεσίας περιβάλλοντος1.000,00 €
65210001Τόκοι Δανείου Τ.Π.ΚΔ31.115,40 €
65260001Χρεολύσια δανείων εσωτερικού108.946,12 €
66120001Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου1.500,00 €
66130001Έντυπα και υλικά μηχανογράφησης1000,00 €
66150001Εκτυπώσεις εντύπων για το πρόγραμμα της ανακύκλωσης12.000,00 €
66150002Εκτυπώσεις εντύπων για προγράμματα ενημέρωσης12.000,00 €
66330001Προμήθεια χημικού υλικού10.000,00 €
66340001Προμήθεια σάκων απορριμμάτων45.000,00 €
66340002Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθ/τας3.000,00 €
66340003Προμήθεια υλικών για ανακύκλωση3.000,00 €
66350001Λοιπές προμήθειες1.000,00 €
66350002Προμήθεια σαρώθρων , χειραμαξών κλπ10.000,00 €
66410001Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθ/τας & ηλεκτροφ.300.000,00 €
66410002Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθ/τας &ηλεκτροφ.12.000,00 €
66410003Προμήθεια βιοκαυσίμων για τα μεταφορικά μέσα της καθαριότητας10.000,00 €
66710001Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών οχημάτων10.000,00 €
66710002Προμήθεια αντ/κών για επισκευή αυτοκινήτων καθ/τας & ηλεκτροφωτ.50.000,00 €
66710004Προμήθεια ζαντών μεταφ.μέσων2.000,00 €
66730001Προμήθεια αντ/κών για επισκευή κάδων10.000,00 €
66730002Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού1.000,00 €
66990001Προμήθεια εργαλείων γκαράζ5.000,00 €
66990002Προμήθεια λαμπτήρων40.000,00 €
66990003Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων20.000,00 €
66990004Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού30.000,00 €
66990007Προμήθεια υλικών για τη χωροθέτηση των κάδων απορριμμάτων5.000,00 €
66990008Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τη συντήρηση και επισκευή κάδων2.000,00 €
66990009Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για το γκαράζ1.500,00 €
66990010Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού13.000,00 €
66990011Προμήθεια υλικών για τη διευκόλυνση κυκλοφορίας των οχημάτων4.000,00 €
66990012Λοιπές Προμήθειες500,00 €
66990013Δαπάνες προμήθειας σιδηροκατασκευών30.000,00 €
66990014Προμήθεια πινακίδων ενημέρωσης3.000,00 €
67210001Εισφορά υπέρ συνδέσμων ΕΣΚΔΝΑ
1.336.395,36 €
71310001Προμήθεια μηχ/των για το γκαράζ5.000,00 €
71310002Προμήθεια κάδων απορριμμάτων210.000,00 €
71310003Προμήθεια εμπορευματοκιβωτίων20.000,00€
71320002Δαπάνες έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων5.000,00 €
71320009Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου25.000,00 €
71320015ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ25.000,00€
71320017Προμήθεια υδροφόρας155.000,00 €
71340003Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά14.000,00 €
71350001Προμήθεια πομποδεκτών (φορητών και αυτοκινήτων)500,00 €
71350002Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων γραφ.1.000,00 €
71350003Προμήθεια επιδαπέδιων καλαθιών απορριμμάτων50.000,00 €
71350005Λοιπός Εξοπλισμός3.000,00 €
71350006Προμήθεια & Τοποθέτηση υπόγειου συστήματος εναπόθεσης απορριμμάτων (υπόγειοι κάδοι)250.000,00 €
71350007Προμήθεια πινακίδων5.000,00 €
81110001Αμοιβές και έξοδα προσωπικού33.000,00 €
81130001Αμοιβές και έξοδα τρίτων,παροχές τρίτων27.000,00 €
8116Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων70.000,00 €
85110001Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων942.333,47 €
62790001ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ15.000,00€
ΣΥΝΟΛΟ9.633.924,62 €

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΠΟΣΟ
00.6222.0001Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού6.000,00 €
00.6223.0001Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας1.500,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ7.500,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 00+209.641.424,62 €

*Στον κωδικό 20.7122.0001 με τίτλο: «Κτήση ακινήτου για τη μεταστέγαση των Υπηρεσιών Καθαριότητας» αποτυπώνεται δαπάνη ύψους 1.283.829,40, η οποία καλύπτεται από δάνειο το οποίο εμφανίζεται στον κωδικό 5122 και για το λόγο αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη στην ισοσκέλιση της ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Συνεπώς, οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των 9.641.424,62€

Συμπεράσματα:

Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Νέας Ιωνίας, για το οικονομικό έτος 2021, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 10.307.584,32 €. Ισοσκελίζουμε τις προβλεπόμενες συνολικές δαπάνες, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 9.641.424,62€, δημιουργώντας πλεόνασμα και την ανάγκη αναπροσαρμογής των καθορισμένων συντελεστών των τελών καθαριότητας. Οπότε προτείνουμε τη διαμόρφωση των συντελεστών ανά κατηγορία υπόχρεου, ως ακολούθως :

Κατηγορίες
Γενικοί συντελεστέςΣυντελεστής
Οικιακή χρήση1,33 € / ΤΜ
Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση1,48 € / ΤΜ
Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας4,51 € / ΤΜ
Ειδικοί συντελεστέςΣυντελεστής
Μη στεγασμένοι χώροι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, κινηματοθεάτρων, κλπ.2,51 € / τ.μ.
Σε υπόγεια ή σε πατάρια καταστηµάτων ή βιοµηχανιών που χρησιµοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι .2,51 € / τ.µ.
Ημιυπαίθριοι χώροι διαμερισμάτων, ανοικτές θέσεις στάθμευσης που βρίσκονται στους ακάλυπτους χώρους και πυλωτές των οικιών και πολυκατοικιών0,74 € / τ.μ.
Εργοταξιακός μετρητής (Χρέωση στο των τετραγωνικών μέτρων της καλυπτόμενης επιφάνειας ενός ορόφου της οικοδομής)5,01 € / τ.μ.

Σύμφωνα με τους ανωτέρω διαμορφωμένους (μειωμένους)συντελεστές και το σύνολο των τ.μ. που κοινοποιούνται στις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η πρόβλεψη των εσόδων για το 2021 έχει ως ακολούθως :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Κατηγορία χώρωνΤ.Μ.ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ.Προβλεπόμενα Έσοδα
Οικιακή χρήση2.999.2031,33 € / τ.μ.3.988.939,99 €
Γενική χρήση709.6004,51€ / τ.μ.3.200.296,00€
Σύνολο7.189.235,99€*

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας και άλλους κωδικούς εσόδων που αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για το έτος 2021, αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 9.641.424,61€

 • ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 5.995.437,33 €
 • ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
  από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 1.332.319,41 €
 • ΚΑΕ 3211: Έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
  από παρελθόντα έτη: 997.452,60 €
 • ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2020 υπηρεσίας καθαριότητας: 1.316.215,28 €

Συμπεράσματα:

Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Νέας Ιωνίας, για το οικονομικό έτος 2021, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 9,641.424,61 €,. Ισοσκελίζουμε το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 9.641.424,61 €, καλύπτοντας έτσι το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

 1. Απαλλασσόμενες κατηγορίες.

Υπενθυμίζουμε ότι, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/16-06-2005 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 222 του Ν.4555/18, η οποία ορίζει ως υποχρεωτική την πλήρη απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας των ακινήτων, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Πρόκειται για κατηγορία ακινήτων, στεγασμένων ή μη, που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, δηλαδή δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται χρήση τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.4368/16 και ισχύει, με ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του Ν.4389/16.

Το ποσοστό της μείωσης ή οι ενδεχόμενες απαλλαγές, θα προβλεφθούν με ξεχωριστή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η εκάστοτε μείωση ή απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις ομάδες που θα καθοριστούν με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνεται με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται από το τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Προτείνουμε επίσης με ανάλογη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να συμπεριληφθούν στους αποδέκτες της μείωσης (ή απαλλαγής) των Δημοτικών Τελών τα ακίνητα των κατοίκων της Νέας Ιωνίας οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις (και εκτός Νέας Ιωνίας) που έχουν δηλωθεί σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας λόγω της πανδημίας με το ίδιο καθεστώς μείωσης (ή απαλλαγής) των ευπαθών ομάδων.

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΙΛΙΑΝ ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ
ΟΛΓΑ ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗ
ΟΛΓΑ ΑΚΙΑΝΙΔΟΥ

Κάντε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here