Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας στο επόμενο δημ. συμβούλιο (11/12)

Ειδική Συνεδρίαση 31η

ΠΡΟΣ:  Την Κα Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ., την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12/2020 και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α

Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας, οικ. έτους 2021.

Αναλυτικά:

  1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ Δ.Σ.
  2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
  3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ 1ο
  4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ 2ο
  5. ΠΡΑΞΗ 345

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Κάντε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here