Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου Νέας Ιωνίας – Έγκριση του Πλαισίου Δράσης Οικονομικού Έτους 2021

Ειδική Συνεδρίαση 1η

ΠΡΟΣ: Την Κα. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ., η αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ:78363/5-12-2020(ΦΕΚΒ΄5350)ΚΥΑ. υπ΄αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ. Φ69/139/οικ.431/11/1/2021 την Δευτέρα  25-1-2021 και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α
Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Οικονομικού Έτους 2021. Αναλυτικά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Συνεδρίαση 2η

ΠΡΟΣ:  Την Κα. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ., η αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ:78363/5-12-2020(ΦΕΚΒ΄5350)ΚΥΑ.υπ΄αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ. Φ69/139/οικ.431/11/1/2021 την Δευτέρα  25-1-2021 και ώρα 20.00,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α

 1. Επιστολή από 233 υπογράφοντες (εργαζόμενους). Αναλυτικά
 2. Επιστολή των Δημοτικών Παρατάξεων «Δημιουργία Αλληλεγγύη» & «Ενότητα για τη Νέα Ιωνία». Αναλυτικά
 3. Επιστολή της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη». Αναλυτικά
 4. Επιστολή της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση». Αναλυτικά
 5. Έγκριση της Υποστήριξης  και Φιλοξενίας πληροφορικών συστημάτων του Δήμου Ν. Ιωνίας από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε, διαχείριση από την Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) μέσω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους(Government Cloud-G-Cloud) και παροχή εξουσιοδότησης προς τη Δήμαρχο Νέας Ιωνίας για την υπογραφή και για οποιοδήποτε περαιτέρω ενέργεια για την υλοποίηση του μνημονίου συνεργασίας. Αναλυτικά
 6. Εφαρμογή Σχεδίου Αποτροπής του Καπνίσματος στον Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με Θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄/3.8.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». Αναλυτικά
 7. Ανανέωση θέσης Στάθμευσης Ι.Χ Αυτοκινήτου στην οδού  Αιολίας 12Α.
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Πεύκου που βρίσκεται επί της οδού Σπάρτης έναντι του αριθμ.22.   
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Βραχυχίτωνα που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 17.  
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη δύο κυπαρισσιών που βρίσκονται σε αστικό χώρο πρασίνου στην συμβολή των οδών Λεωφόρος Εθν. Αντιστάσεως & Βυζαντίου.   
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί της κοπής ή μη ενός Βιβούρνου & ενός Γιούκα ακακίας  που βρίσκεται επί της οδού Κρήτης στο αδιέξοδο 36-38-40-42.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

 •  Ανακοινώσεις Προέδρου.
 •  Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
 •  Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Κάντε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here