Διακόπηκε η 17η Συνεδρίαση του δημ. συμβουλίου – Συνεχίζεται στις 23/06

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 84 του Δημοτικού Συμβουλίου της με αριθμό 17η από 22-6-2020 Συνεδρίασης αυτού, με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020  εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ,  που έγινε με την αριθ. 17η/13547/18-6-2020 πρόσκληση, του  Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουλούρη Κωνσταντίνου.

ΓΙΑ  «Διακοπή Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου».

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ

ΜΕΛΗ

1    ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ18    ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
2    ΒΛΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ19    ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ
3    ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ20    ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
4    ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ21    ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5    ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ22    ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
6    ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ23    ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7    ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ24    ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
8    ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ25    ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗ ΟΛΓΑ
9    ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ26    ΑΚΙΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
10    ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ27    ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
(προσήλθε στο 1οθέμα)
11    ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 28    ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12    ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ29    ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
13    ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ30    ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
14    ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ31    ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ
15    ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ32    ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
16    ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ33    ΒΑΣΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
17    ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΕΛΕΝΗ      

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

  1. Ιωάννου Ιωάννης
  2. Τσιακαλάκης Γεώργιος
  3. Στέφας Γεώργιος
  4. Κουκουλάρης Νικόλαος
  5. Μπράτιμος Νικόλαος

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ
•    Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησε ο κ. Τσομπάνογλου Φώτιος.
•    Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος προσήλθε ο κ. Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία (επί συνόλου 41 μελών – παρόντες 35), ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουλούρης Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε και ήταν παρούσα η Δήμαρχος κ. Θωμαΐδου Δέσποινα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 1οι και 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, σύσσωμη η Αντιπολίτευση προτείνει τη διακοπή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω του προχωρημένου της ώρας και τον ορισμό συνεχιζόμενης με αυτήν συνεδρίαση.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος προτείνει ως ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, την ΤΡΙΤΗ 23-6-2020 και ώρα 19:00’ .

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τη διακοπή της συνεδρίασης, λόγω του προχωρημένου της ώρας  και την συνέχισή της την Τρίτη 23-6-2020 και ώρα 7.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα υπόλοιπα δώδεκα (12) εγγεγραμμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ημέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ    

1    ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ18    ΝΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
2    ΒΛΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ19    ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ
3    ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ20    ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
4    ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ21    ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5    ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ22    ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΒΒΑΣ
6    ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ23    ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7    ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ24    ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
8    ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ25    ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗ ΟΛΓΑ
9    ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ26    ΑΚΙΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
10    ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ27    ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11    ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 28    ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
12    ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ29    ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
13    ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ30    ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
14    ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ31    ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ
15    ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ32    ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
16    ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ33    ΒΑΣΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
17    ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΕΛΕΝΗ      

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΌ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ Συνεδρίαση 17η

Προς: Την κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020  εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 19:00΄για την ολοκλήρωση της από 22-6-2020 συνεδρίασης, η οποία διακόπηκε κατόπιν της με αριθμ. 84/23-6-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων της 17ης/8867/16-4-2020 ημερήσιας διάταξης – Πρόσκλησης.

  Α/Α    ΘΕΜΑΤΟΣ  ΘΕΜΑΤΑ
  13οΣυζήτηση επί των κατατεθειμένων επιστολών της Δημοτικής  Παράταξης «Ενότητα Για Τη Νέα Ιωνία» και ψήφισμα σχετικά με τις αυξημένες ανάγκες καθορισμού στα Σχολεία της πόλης μας, λόγω Κορονοϊού.
  2.4ο΄Εγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020.
  3.5ο2η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020.
  4.  6οΟρισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους νόμιμους αναπληρωτές τους για τη σύσταση Επιτροπής προσδιορισμού αξίας και καταλληλότητας ακινήτων, του άρθρου 186 παρ. 5 και 192, 194 και 201 του Ν. 3463/2006 για το έτος 2020. 
  5.  7οΚαθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας προσωπικού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας.
  6.  8οΑντικατάσταση εκπροσώπου της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» στο Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου μας, με την επωνυμία Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας  (Ο.Π.Α.Ν).
  7.  9οΑντικατάσταση εκπροσώπου της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη» στο Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου μας, με την επωνυμία Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ). 
  8.  10οΑντικατάσταση εκπροσώπου της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη»  και αλλαγή χαρακτηρισμού μελών στην επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
  9.  11οΔιευκρινήσεις σχετικά με τον πεζόδρομο της οδού Ασκληπιού, στην εξ΄αναβολής πράξη 28/2020
  10.  12οΜίσθωση Ακινήτων για τη στέγαση των Τμημάτων Αγωγής στις περιοχές Αλσούπολης, Πευκακίων, Περισσού, και πλησίον κέντρου Ν. Ιωνίας.   
  11.  13οΈγκριση απολογισμού οικ. έτους 2019 του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης».
  12.  14οΈγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του Ιδρύματος «ΤΑΚΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Ποίησης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ