21η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (30/09)

Συνεδρίαση 21η

Προς: Την κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19.30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ

 1. Ορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας Δημάρχου και όσων κατείχαν αντίστοιχα αξιώματα καθώς και των εν ενεργεία Δημοτικών Συμβούλων για το έτος 2019. Αναλυτικά.
 2. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης ή μη γνώμης  για την 17/2019 (ΑΔΑ: Ω4ΗΙΟΛ9Β-ΤΙΔ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.), Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά στην έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων- Δαπανών 2ου τριμήνου 2019. Αναλυτικά.
 3. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης ή μη γνώμης  για την 50/7-8-2019 (ΑΔΑ: 6ΤΗΥΟΛ04-ΝΥΞ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ο.Π.Α.Ν.), Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά στην έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων- Δαπανών 2ου τριμήνου έτους 2019. Αναλυτικά.
 4. Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης ή μη γνώμης για την 33/2019 (ΑΔΑ: ΩΤ55ΟΡΑΧ-Η5Κ) πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» (ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.), Δήμου Νέας Ιωνίας που αφορά στην: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-Δαπανών έτους 2019 για το Β΄τρίμηνο. Αναλυτικά.
 5. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας Αναλυτικά.
 6. 3η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019. Αναλυτικά.
 7. Αποδοχή επιχορήγησης (Γ΄ δόση) Υπουργείου Εσωτερικών έτους 2019 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατανομή της στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αναλυτικά.
 8.  Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπό την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (ΕΚΕΤΑ) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, α) για την συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU, β) ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης και γ) εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Αναλυτικά.
 9. Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 199/2019 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης VII του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας». Αναλυτικά.
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων άνευ αξίας. Αναλυτικά.
 11. Κατάργηση κενοθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου ευρισκόμενου στο πεζοδρόμιο της συμβολής των οδών Ελ. Βενιζέλου 88Α και Ρίμινι 44. Αναλυτικά.
 12. Παραχώρηση Δημοτικού Σταδίου Αναλυτικά.
 13. Λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο με τη συμμετοχή δύο δημοτικών συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας. Αναλυτικά.
 14. Ορισμός αντιπροσώπων στο σύνδεσμο με την επωνυμία: “Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων” Σ.Β.Α.Π. Αναλυτικά.
 15. Ορισμός αντιπροσώπων στο σύνδεσμο με την επωνυμία: «Σύνδεσμος Δήμων για την προστασία και ανάπλαση των Τουρκοβουνίων». Αναλυτικά.
 16. Καθορισμός δικαιούχων του ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε μήνα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για υπηρεσιακές ανάγκες από τα όργανα των Ο.Τ.Α. Αναλυτικά.

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. Πράξης 209/15ης Συνεδρίαση/27-06-2011), θα προηγηθούν:

 • Ανακοινώσεις Προέδρου.
 • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις κ. Δημάρχου.
 • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
1.    Γραφείο Δημάρχου
2.    Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3.    Νομική Υπηρεσία
4.    Διευθυντές Υπηρεσιών

Κοινοποίηση:
1.    ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
2.    ΚΕ. ΜΙ.ΠΟ
3.    Ο.Π.Α.Ν.
4.    Πρόεδρο Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
5.    Πρόεδρο Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
6.    Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας
7.    Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ