Αίτημα αλλαγής ημέρας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής από τη ΛΑ.ΣΥ. Νέας Ιωνίας

Ν. Ιωνία 17-02-2020

Προς
Τον πρόεδρο της Ο.Ε κ. Χατζησσαβίδη.

Κοινοποίηση:
1. Μέλη της Ο.Ε
κ.κ Α. Καρβουνιάρη, Ε. Αλατσίδου, Α. Σακκαλόγλου, Π. Βλασσα, Ε. Χατζή, Ε. Γρίβα, Φ.Τσομπάνογλου, Χ. Αναμουρλόγλου, Χ. Κανλή

2. Σωματείο εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας

3. Τον πρόεδρο του Δ.Σ κ. Κουλούρη Κ.

Θέμα: 5η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής.

Κύρια πρόεδρε,

Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε, ότι στις 18/2/2020 υπάρχει Παννελλαδική Απεργία, στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, για το κρίσιμο ζήτημα του Ασφαλιστικού, στην οποία συμμετέχουν εκτός από δεκάδες Εργατικά Κέντρα και ομοσπονδίες,εκατοντάδες πρωτοβάθμιες οργανώσεις σε όλη τη χώρα όπως επίσης και το Σωματείο των Εργαζομένων του Δήμου.

Επειδή κύριε πρόεδρε έχεις διατελέσει και συνδικαλιστής, πρόεδρος ομοσπονδίας θα πρέπι να κατανοείς την υποχρέωση ότι σε ημέρα απεργίας αυτά τα όργανα όπως η οικονομική επιτροπή δεν πρέπει να συνεδριάζουν αφού οι εργαζόμενοι απεργούν.

Εκτός όμως από αυτό εάν τελικά δεν λάβατε υπόψη την υπενθύμιση που σας κάνουμε και προχωρήσετε στη συνεδρίαση της Ο.Ε, στάση την οποία θα καταγγείλουμε ως απεργοσπαστική, για το 4ο θέμα της πρόσκλησης σας κάνουμε γνωστό ότι:

Η οικονομική Επιτροπή τόσο επί της ουσίας (με το ιστορικό που έχει προηγηθεί και ότι οι εργαζόμενοι 3.5 χρόνια δεν έχουν ΜΑΠ) όσο και με βάση τη Νομοθεσία δεν έχει την αρμοδιότητα να αποφασίσει για το 4ο θέμα της ημέρήσιας διάταξης : Έγκριση πρακτικών επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής στο πλαίσιο εκτέλεσης της συναφθείσας σύμβασης για την προμήθεια των ΜΑΠ κήρυξη ή μη αναδόχου ως ΕΚΠΤΩΤΟΥ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παρ.1 Άρθρο 3 του Νόμου 4623/2019 που περιγράφει τις αρμοδιότητες της Ο.Ε και ισχύει από 9/8/2019 η Ο.Ε όπως αναφέρει στην περιπτ. η) της παρ. 1   του ν.4623/2019 Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση Νομοθεσία. Στις Συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφαση της.

  1. Στην εισήγηση που μας στείλατε δεν υπάρχει καμιά γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου ή άλλου αρμοδίου οργάνου η οποία να αιτιολογεί όπως προβλέπει ο Νόμος και να προτείνει στην οικονομική επιτροπή ναψηφίσει τα πρωτόκολλα παραλαβής και να κηρύξει έκπτωτο τον προμηθευτή γιατί παραβίασε με υπαιτιότητά του τους όρους του συμφωνητικού κάνοντας συγκεκριμένη ανάλυση, γιατί να ψηφίσει τα πρωτόκκολα ποιους και πόσους όρους παραβίασε. Απλά επικαλείται διατάξεις και άρθρα διαφόρων νόμων και τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ο προμηθευτής κηρύσεται έκπτωτος.
  • Η Επιτροπή Παραλαβής, στο έγγραφο που στέλνει στην Επιτροπή Προμηθειών με θέμα: Συνοπτική αναφορά –ενημέρωση για μη προσήκουσα εκτέλεση στο σύνολο της συναφθείσας σύμβασης για την προμήθεια των ΜΑΠ και σχετική γνωμοδότηση για την εφαρμογή των εκ του νόμου προβλεπόμενων ενεργειών,προτείνει να κηρυχθεί έκπτωτος ο Ανάδοχος. Το ίδιο πρότεινε και σε ενημερωτικό σημείωμα στις 10/10/2019 Αρ.πρωτ.29037 Να (Κηρυχθεί έκπτωτος ) το οποίο μας το φέρατε για εισήγηση στην πρώτη συνεδρίαση της Ο.Ε (15/10/2019) μήπως και μας πιάσετε στον ύπνο και το περάσετε . Αλλά αναγκαστήκατε να το μαζέψετε άρον άρον ψελίζοντας δικαιολογίες που  είναι καταγραμμένες στα πρακτικά και υπάρχουν στο γραπτό ερώτημα που απευθύναμε  στις 10/2/2020 για να μας απαντήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο μάλλον θέλετε να καταργήσετε αφού έχει να συγκλιθεί τακτικά πάνω από ένα μήνα , από 9/1/2020 .
  • Για να φέρετε ως εισήγηση το ενημερωτικό σημείωμα της Επιτροπής Παραλαβής που   ( προτείνει πρίν από 4 μήνες ) να κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος, το οποίο βεβαίως είχατε διαβάσει γιατί δεν γίνεται να φέρνεις εισήγηση χωρίς να ξέρεις τι γράφει, σημαίνει ότι από τότε ψάχνατε τρόπους να ακυρώσετε τη σύμβαση .
  • Η εισήγηση που υπογράφεται κ.πρόεδρε προς την Ο.Ε     Δεν περιέχει αιτιολογημένη γνωμοδότηση π.χ της Νομικής Συμβούλου και συγκεκριμένη πρόταση που να συμφωνεί με τη γνωμοδότηση , της «Επιτροπής παραλαβής» και να προτείνει συγκεκριμένα να κηρυχθεί ΕΚΠΤΩΤΟΣ ο ανάδοχος ,όπως προτείνει η Επιτροπή Παραλαβής . Αντί αυτού καλούνται τα μέλη της Ο.Ε. να συνεκτιμήσουν και να ψηφίσουν.

Είναι προφανές ότι η πλειοψηφούσα μειοψηφία της παράταξη σας δεν τολμά να προτείνει συγκεκριμένα ότι τον κηρύσσει ΕΚΠΤΩΤΟ από μόνη της, γιατί ψάχνει για συνενόχους στο «έγκλημα» που ήδη έχει προχωρήσει σε βάρος της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων παραπέμποντας την προμήθεια των ΜΑΠ στις Καλένδες.

Μας καλείτε (την Ο.Ε) να συνεκτιμήσουμε !!! Τι υποκρισία !!! Τι να συνεκτιμήσπουμε,μια σύμβαση, που από δω και πέρα θα κρίνουν τα δικαστήρια , αφού ήδη ο ανάδοχος έχει προσφύγει από τις 10/12/2019 και βάζει και αυτός ζητήματα μη προσήκουσας εκτέλεσης της σύμβασης και μάλιστα ζητάει και αποζημίωση 46.000 ευρώ αντικρούοντας όλες τις αιτιάσεις που του προσάπτουν, και που όπως φαίνεται από τη συνοπτική αναφορά και τα έξι (6) επιμελλημένα πρακτικά που ετοίμασαν για λογαριασμό της επιτροπής παραλαβής, πάνε να της τα φορτώσουν.Το θέμα πλέον έχει ξεφύγει από την Ο.Ε και έχει πάει στα δικαστήρια για να κρίνουν αυτά ποιος παραβίασε τους όρους της σύμβασης.

Η εισήγηση του κ. Χατζησσαβίδη προς την Ο.Ε και οι προτάσεις που καταλήγει για απόφαση είναι .

1) Να ΕΠΙΚΥΡΏΣΕΙ τα προηγηθέντα πρακτικά παραλαβής (τα απαριθμεί ) για την προμήθεια   των ΜΑΠ, από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και Παραλαβής κλπ

2) Κηρύσσει ή μη ΕΚΠΤΩΤΟ τον οικον.φορέα…για τα είδη εκείνα για τα οποία διαπιστώθηκε η μη προσήκουσα εκτέλεση…..αξίας μαζί με ΦΠΑ 72.424,48 ευρώ ……

3) Εξουσιοδοτεί τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών να προχωρήσει …

 Η απόφαση αυτή, αφήνει εκτεθιμένους τους εργαζόμενους για άγνωστο ακόμα χρονικό διάστημα χωρίς ΜΑΠ ενώ με δική του αποκλειστική ευθύνη έχουν περάσει 4 μήνες ακόμη από  την πρώτη συζήτηση στην Ο.Ε που ενώ μπορούσε με βάση πάντα το συμφωνητικό να εξασφαλίσουμε τηρώντας πλήρως τις προδιαγραφές που προβλέπει να πάρουν τα ΜΑΠ   οι εργαζόμενοι, οδήγησε τα πράγματα στα δικαστήρια.

Υπάρχει λύση να πάρουν τα ΜΑΠ οι εργαζόμενοι.

Να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο θα αναλάβει, να δώσει λύση στο πρόβλημα της προμήθεια των ΜΑΠ όπως προβλέπει και το συμφωνητικό για ανάλογες περιπτώσεις μπλοκαρίσματος της σύμβασης, (άρθρο 11 του συμφωνητικού, Επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο δίκαιο) Που λέει ότι: Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της,Ο Δήμος και ο ανάδοχος καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίληση τους σύμφωνα  με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Αυτό τον ουσιώδη όρο που θα έδειχνε και το πραγματικό ενδιαφέρον για την προστασία της ζωής των εργαζομένων ο κ. Χατζησσαβίδης το αγνόησε και το παρέκαμψε, αφήνοντας στο σκοτάδι 4 μήνες τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και της Ο.Ε.

Δεν μπορεί για πολλούς λόγους να απόφασίσει η Ο.Ε,για ένα τόσο σοβαρό θέμα γιατί  οι αποφάσεις της προσκρούουν στην ιβ) περίπτωση του αρθρου 1 του Ν. 4623 που λέει ότι :  Η Ο.Ε αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση μιας δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού 60.000 ευρώ όταν το αντικείμενο στην περίπτωση που συζητάμε είναι άνω των 60.000 ευρώ τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης το Δημοτικό Συμβούλιο.

Και βέβαια αν κάποιος ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει δίκη εμείς λέμε ότι υπάρχει η Προσφυγή του αναδόχου που συναρτάται άμεσα με το ζήτημα που συζητάμε γιατί πέρα από το γεγονός ότι το ποσόν ξεπερνάει τις 60.000 ευρώ (72.424 € υπόλοιπο προμήθειας ) οι εργαζόμενοι εξακολουθούν τρίαμιση χρόνια τώρα να μην έχουν μέσα ατομική προστασία , και αυτό παρατείνεται ,  

Εξ αιτίας των χειρισμών του κ.Χατζησαββίδη τους οποίους εδώ και 4 μήνες δεν γνωρίζει κανείς,αλλά είναι προφανές ότι αυτοί οδήγησαν σε αυτή την αδιέξοδη κατάσταση, των προσφυγών και της συνέχειας που ακολουθεί.

Αντί να επιδιώξει ο ίδιος μετά την προσφυγή που έγινε να φέρει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο , και να το ενημερώσει, για να αποφασίσει συλλογικά το πραγματικά αρμόδιο όργανο τον τρόπο αντιμετώπισης για την χορήγηση των ΜΑΠ. Προτίμησε να την κρατήσει για τον εαυτό του χωρίς να συγκαλέσει το όργανο και χωρίς να την κοινοποιήσει πουθενά.Λες και είναι δική του υπόθεση και δεν αφορά κανένα άλλο.

Για όλα αυτά και για να σταματήσουν τα παιχνίδια σε βάρος των συμφερόντων και της ασφάλειαςτων εργαζομένων καλούμε τον κ. Χατζησσαβίδη κυρίως για τους λόγους ουσίας που αναφέραμε.

 1) Να μη συνεδριάσει η Ο.Ε σε μέρα απεργίας και

 2) Να τροποποιηθεί η πρόταση και να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μία τέτοια σύμβαση που ήδη έχει προκαλέσει συγκρούσεις που οι εργαζομενοι έχουν αγωνιστεί για να την πετύχουν, δεν έχουν δικαίωμα να την χειρίζονται 5-6 άτομα της Ο.Ε. κατά την κρίση τους. Και καλά θα κάνουν να ακούσουν τη φωνή των εργαζομένων και να σταματήσουν κάποιοι να παίζουν παιχνίδια στη πλάτη τους γιατί σύντομα θα λογοδοτήσουν.

Καλούμε τους Δημοτικές Παρατάξεις και κάθε Σύμβουλο χωριστά που συμμερίζονται το προβληματισμό μας, να πάρουν πρωτοβουλίες και να απαιτήσουν το θέμα να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Καλούμε τους εργαζόμενους να υπερασπιστούν το αναφέρετο δικαιωμά τους να έχουν ΜΑΠ και να μην επιτρέπουν σε κανένα να βάζει τα συμφέροντα τους και την υγεία τους κάτω από οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα.  

Η Λαϊκή Συσπείρωση που όχι μόνο στην παρούσα φάση αλλά εξ αρχής , με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή , έβαζε επανηλλειμένα το θέμα των ΜΑΠ , δηλώνει ότι σε περίπτωση που συνεδριάσει η Ο.Ε τη μέρα της Απεργίας δεν θα παραστεί .

Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται

  1. Προς τα υπόλοιπα μέλη της Ο.Ε τόσο για το θέμα της ΑΠΕΡΓΙΑΣ όσο και για τις απόψεις μας για το 4ο θέμα
  2. Προς το Σωματείο Εργαζομένων αφενός για το θέμα της ΑΠΕΡΓΙΑΣ και αφετέρου για νάναι σε γνώση τους οι θέσεις και απόψεις της Λαϊκής Συσπείρωσης .
  3. Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και Γενικό Γραμματέα του ΕΚΑ για να αναγνωστεί κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ τόσο το περιεχόμενο της επιστολής όσο και για την ΑΠΕΡΓΙΑ.

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Κ. Κατημερτζόγλου , Π. Τσουκαλάς , Θ. Χαμαλίδης , Α. Ματθαίου , Ε. Μποτζιολή

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ