Δήμος Νέας Ιωνίας: Πλήρωση μιας θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 40
Αρμόδια Υπάλληλος: Α. Γαλάτου
Τηλ. 2132000470

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: 686ΠΩΚΥ-ΤΞΒ
Αριθ. Πρωτ.: 26924

Νέα Ιωνία, 24/9/2019

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:

 1.  Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ 7-6-2010/ τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4558/2018,  σύμφωνα με τις οποίες σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των αντιδημάρχων του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 59, παράγραφος 2 του ν. 3852/2010.
 3. Το γεγονός ότι στο Δήμο μας ο αριθμός των αντιδημάρχων ανέρχεται σε έξι (6).
 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Ιωνίας (ΦΕΚ 3264/10-12-2013/τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 510/29-2-2016/τ. Β΄& ΦΕΚ 3539/10-10-2017/τ. Β΄).
 5. Την με αριθμ. 31/36567/10-5-2019 ερμηνευτική  εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προσωπικού ΤΑ της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου διευκρινίζεται ότι οι θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
 6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 26146/16-9-2019 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 7. Την ανάγκη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου, για την παροχή συμβουλών σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και τη διατύπωση εξειδικευμένων γνώσεων, γραπτά ή προφορικά, στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, των πολιτικών υγείας και καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

Την πρόθεσή μας για την πλήρωση μιας θέσης μετακλητού υπαλλήλου σε θέση Ειδικού Συμβούλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από πρόσωπο το οποίο θα έχει τα υπό του νόμου οριζόμενα προσόντα, και θα ασχοληθεί με αντικείμενο την παροχή συμβουλών και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά για θέματα που αφορούν α) στην επανένταξη δημοτών, που έχουν πέσει θύματα της πολύχρονης οικονομικής κρίσης, (άστεγοι-άπορες οικογένειες), στην αγορά εργασίας με στόχο την παύση του κοινωνικού αποκλεισμού β) στην ένταξη των ΑΜΕΑ στη τοπική κοινωνία, τόσο σε επίπεδο κοινωνικής προστασίας όσο και στην τοπική αγορά εργασίας γ) στην ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων στην τοπική κοινωνία με ταυτόχρονη διατήρηση της ιδιαίτερης πολιτισμικής τους ταυτότητας, αλλά και στην επιτυχημένη ένταξή τους στην αγορά εργασίας με στόχο την αυτονόμησή τους δ) στην προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης και ε) στο σχεδιασμό προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
 2. Πτυχίο Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών ΑΕΙ ή ΤΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής (σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίζεται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το Ι.Τ.Ε. ή από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου και βαθμολογική αντιστοιχία αυτού).
 3.  Πολύ καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά)
 4.  Καλή γνώση μίας δεύτερης ξένης γλώσσας
 5. Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α., που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λ.π.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

Για την πλήρωση της ανωτέρω θέσης οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1.     Αίτηση συμμετοχής
 2.     Βιογραφικό σημείωμα
 3.     Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 4.     Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και λοιπών τυπικών προσόντων
 5.     Αποδεικτικά εμπειρίας ή επιστημονικής ενασχόλησης
 6.     Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού των άρθρων 12 έως 17 του Ν. 3584/2007.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας στον Τύπο ή στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου, είτε αυτοπροσώπως στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας – Γραμματείας – Πρωτοκόλλου στο Δημοτικό Κατάστημα (ισόγειο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 π.μ έως 15.00 μμ.,  είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση (Δήμος Νέας Ιωνίας, Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, Νέα Ιωνία 14234, τηλ. επικοινωνίας 213 2000470).

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου ενεργείται  από το Δήμαρχο, ο οποίος  προσλαμβάνει το πρόσωπο που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλο. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανομένου για παροχή υπηρεσιών (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007).

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ πατήστε ΕΔΩ
Για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ πατήστε ΕΔΩ

Εσωτ. Διανομή:
1.    Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
2.     Γενικός Γραμματέως
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ