Δήμος Νέας Ιωνίας: Από καθυστερήσεις χάνονται 2,2 εκατ. επιχορήγηση για βρεφονηπιακό σταθμό

Ολιγωρία του δήμου, οι Υπηρεσίες, η χρονική συγκυρία, τι από όλα αυτά φταίει που ο Δήμος Ν.Ιωνίας χάνει 2,2 εκατ. ευρώ επιχορήγηση για την ανακατασκευή του 1ου βρεφονηπιακού σταθμού που βρίσκεται στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου, στην περιοχή Λαζάρου της πόλης μας;

Η επιχορήγηση-το Ιστορικό

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δημοτικής αρχής του κ. Γκότση ανακοινώθηκε το «Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία(ΕΠΑνΕΚ) 2014-20» το οποίο αποτελεί ένα από τα επτά τομεακά και δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. Η τότε δημοτική αρχή με την Τεχνική υπηρεσία του δήμου συνέταξε αίτημα χρηματοδότησης, το οποίο συγκέντρωσε τις προϋποθέσεις του προγράμματος που αφορούσε την αξιοποίηση ενός εύρους δημοτικών κτιρίων ιστορικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος των οποίων η πρότερη χρήση και δραστηριότητα έχει εγκαταλειφθεί, και εντάχθηκε (3/12/2018) στο ΕΣΠΑ/ΕΠΑΝΕΚ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση περίπου 2,2 εκατ.ευρώ. Η πρόταση του δήμου ήταν  η «επανάχρηση του παλαιού βρεφονηπιακού σταθμού», στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου, κοντά στο κέντρο της πόλης. Το κτίριο έχει σήμερα πολλά προβλήματα, αλλά φιλοξενεί κάποιες δραστηριότητες και χρειάζονται πολλές εργασίες για να μπορέσει να αξιοποιηθεί και πάλι ως βρεφονηπιακός σταθμός.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το πρόγραμμα, εγκρίθηκε η «Αξιοποίηση τουλάχιστον 80% της επιφάνειας του κτιρίου για δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου με προτεραιότητα σε βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ, Δημοτικά Ιατρεία και προαιρετικά μέχρι 20% (κατά μέγιστο) της επιφάνειας του κτιρίου για οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες θα είναι υποχρεωτικά βοηθητικές και συνυφασμένες με την κύρια χρήση. Οι οικονομικές δραστηριότητες θα ασκηθούν αποκλειστικά από ιδιώτες μέσω εκμίσθωσης που θα προκύψει μετά από διαγωνιστική διαδικασία».

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των παραπάνω προτεινόμενων πράξεων ορίστηκε η 31/12/2023 (5 έτη)και η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία.

Εδώ γεννώνται τα εξής θέματα:

Α)το υποέργο 1 της πράξης που εγκρίθηκε αφορά «προπαρασκευστικές ενέργειες» δηλαδή στην εκπόνηση των αναγκαίων μελετών προς υλοποίηση όλων των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης. Τα υπόλοιπα υποέργα 2 έως 4 αφορούν όλες τις άλλες κατασκευαστικές εργασίες και τον εξοπλισμό.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το υποέργο 1 οφείλει βάσει του προγράμματος  να ολοκληρωθεί εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ένταξης. Όφειλε δηλαδή να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2020 συν 4,5 μήνες παράταση που δόθηκε λόγω κορονοϊού. Η μη τήρηση  των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης της πράξης και των επί μέρους υποέργων και ιδίως τα χρονοδιαγράμματα ανάθεσης και ολοκλήρωσης των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών και ανάθεσης και εκτέλεσης των κύριων υποέργων της πράξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης της πράξης προπαρασκευαστικών ενεργειών, επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης (δηλαδή η πράξη απεντάσσεται από το ΕΠ).

Β) το έργο για να ενταχθεί στο πρόγραμμα κρίθηκε ως αξιόλογο με συνέπεια να επιβάλλεται  η διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ως δημόσιου έργου, κάτι το οποίο εξασφαλίζει πολλά για την ποιότητα του έργου, αλλά μπορεί να διαρκέσει και 2 χρόνια.

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ν.Ιωνίας(3/8), με τηλεδιάσκεψη, η δημοτική αρχή πρότεινε να εξαιρεθεί ο χαρακτηρισμός του έργου ως αξιόλογου και να μην γίνει ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός γιατί όπως είπε η δήμαρχος απαντώντας σε ερωτήματα της Αντιπολίτευσης θα είναι χρονοβόρος και έχουμε καθυστερήσει. Η δήμαρχος τόνισε ότι με αυτή τη διαδικασία το έργο που είναι απαραίτητο θα αργήσει να γίνει και επιπλέον θα χαθεί η χρηματοδότηση μιας και αποκλείεται να είναι όλα έτοιμα έως τέλος του 2023 που ορίζει το Πρόγραμμα.

Η Δήμαρχος κα Θωμαϊδου απάντησε σε ερωτήσεις των δημ. συμβούλων της Αντιπολίτευσης κ.κ. Γκότση, Κατιμερτζόγλου, Βάσιλα, Σκευοφύλακα, Αθυμαρίτου και Χαμαλίδη, ότι όπως και να γίνει, τελικά θα ανακατασκευαστεί ο Βρεφονηπιακός σταθμός με διαγωνισμούς και όχι αναθέσεις και ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την παραπάνω πρότασή της. Ωστόσο στο ερώτημα αν η εξαίρεση του έργου ως αξιόλογου και η μη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού μάς πετάει αυτόματα εκτός προγράμματος και χρηματοδότησης δεν απάντησε ξεκάθαρα, αλλά επέμενε ότι αν γίνει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός λόγω χρονοβόρου διαδικασιών θα χάσουμε την χρηματοδότηση(Σημ.ΙΟΝΙΑΝΕΤ: η οποία έχει χαθεί ανεξαρτήτως αν γίνει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, αφού δεν πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του υποέργου 1).

Τελικά στην ψηφοφορία που ακολούθησε με 9 ψήφους της δημ. αρχής(«Δύναμη προοπτικής»),1 Λευκό(«Εκτός σχεδίου»), 3 Αποχές(«Λαϊκή συσπείρωση») και 7 Κατά(2 της «Δημιουργία Αλληλεγγύη» και 5 της «Ενότητα για τη Νέα Ιωνία») η εισήγηση της δημ. αρχής εγκρίθηκε και το έργο αποχαρακτηρίστηκε ως αξιόλογο με αποτέλεσμα να μην γίνει ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός.

Η άποψή μας

Η ένταξη του 1ου Βρεφονηπιακού σταθμού ήταν μια αναμφισβήτητη επιτυχία της προηγούμενης δημοτικής αρχής και αξίζουν συγχαρητήρια και στην Τεχνική υπηρεσία του δήμου μας που συνέταξε την πρόταση. Η πρόταση εγκρίθηκε 3/12/2018 και μέχρι τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου ‘19 δεν προχώρησε κάποιο έργο, πολύ περισσότερο μετά την ήττα της παράταξης του κ. Γκότση και το μεσοβέζικο διάστημα Ιουνίου-τέλος Αυγούστου που προετοιμάζονταν να αναλάβει από 1η Σεπτεμβρίου η νέα δημοτική αρχή της κας Θωμαϊδου. Από τον Σεπτέμβριο επίσης έως σήμερα ούτε η σημερινή αρχή έκανε κάτι για να αξιοποιηθεί η χρηματοδότηση. Άραγε η δήμαρχος ως υπεύθυνη και της Τεχνικής υπηρεσίας του δήμου δεν ενημερώθηκε από την Υπηρεσία της γι’ αυτή τη σοβαρή εκκρεμότητα;

Συνεπώς δεν προλαβαίνουμε πλέον να απορροφήσουμε την χρηματοδότηση για 2 λόγους, ότι και με την παράταση πρέπει να ολοκληρωθεί το Υποέργο 1 τον Οκτώβριο του 2020 (χρειάζονται έως 18 μήνες και το έργο δεν έχει αρχίσει) και επιπλέον λογικά ο αποχαρακτηρισμός του έργου ως αξιόλογου μάς αποκλείουν από το πρόγραμμα και χάνουμε την χρηματοδότηση των 2,2 εκατ. ευρώ.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το έργο δεν θα γίνει. Η δημοτική αρχή θέλει να ανακατασκευάσει τον 1ο Βρεφονηπιακό σταθμό γιατί χρειαζόμαστε απαραιτήτως τις αίθουσες και θα το κάνει με ένα ποσόν αρκετά χαμηλότερο των 2,2 εκατ., μιας και όπως ειπώθηκε στο δημ. συμβούλιο ήταν υπερβολικού ύψους αυτή η χρηματοδότηση(!). Χωρίς τις δεσμεύσεις ενός αρχιτεκτονικού διαγωνισμού μπορεί να κινηθεί πιο γρήγορα. Το ερώτημα είναι, αφού θα χάσει την χρηματοδότηση των 2,2 εκατ, που θα βρει τα αναγκαία ποσά για να ανακατασκευάσει το κτήριο, με δάνειο, με προσφυγή σε άλλα προγράμματα;

Δυστυχώς μια ευκαιρία χάθηκε που την εκμεταλλεύονται όμως με παρόμοια έργα, εντός χρονοδιαγραμμάτων, άλλοι δήμοι. Ας ελπίσουμε ότι μελλοντικά θα αξιοποιήσουμε ανάλογους πόρους, χωρίς καθυστερήσεις.

Βασίλης Μαγκαναδέλλης

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ