Για πολιτικό σκάνδαλο μιλάει η «Λαϊκή συσπείρωση» σχετικά με την προμήθεια των Μέσων Ατομικής προστασίας των εργαζομένων στο δήμο

Προς
Τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Ιωνίας Κύριο Κ. Κουλούρη
Αντιδήμαρχο οικονομικών κ. Α. Χατζησσαβίδη

Κοινοποίηση
Δήμαρχο Ν.Ιωνίας  κ. Δ.Θωμαϊδου
Τη Νομική Υπηρεσία κ. Πόπη Κοντογιάννη
Το Σωματείο εργαζομένων Δήμου Ν.Ιωνίας.

Θέμα: Ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την πορεία προμήθειας των ΜΑΠ.

Κύριε Χατζησσαβίδη

Το ζήτημα της προμήθειας των Μέσων Ατομικής προστασίας ( ΜΑΠ) 2017-2018 των εργαζομένων του Δήμου, που εδώ και τρία χρόνια καρκινοβατεί, σκοντάφτοντας διαρκώς σε όλο και σε περισσότερα εμπόδια που όλως παραδόξως εμφανίζονται συνεχώς, έχει ήδη πάρει χαρακτήρα σοβαρού πολιτικού σκανδάλου.

Η Νεοσυσταθείσα Οικονομική Επιτροπή ασχολήθηκε για πρώτη φορά με το θέμα της προμήθειας των Μέσων Ατομικής Προστασίας, στην 36ησυνεδρίασή της που έγινε 15/10/2019.

Νωρίτερα μεσολάβησαν τα εξής:
1) Στις 10/10/2019 αρ.Πρωτ.29037 η Επιτροπή Παραλαβής για την προμήθεια των ΜΑΠ 2017-2018 με ενημερωτικό σημείωμα προς την οικονομική επιτροπή  που το  κοινοποιούσε: 1) Στο γραφείο Δημάρχου, 2) Στη Δ/Ση οικονομικών τμήμα προμηθειών και διαχείρισης και 3) Στο Σωματείο εργαζομένων, εισηγείται τα παρακάτω:

Για τα είδη που δεν παραδόθηκαν και τα είδη που δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης όπως έχουν αποτυπωθεί στο υπ’ αριθ. 18877/25-6-2019 συμφωνητικό. Για τα είδη αυτά προτείνουμε να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 5.2.1 της διακήρυξης του διαγωνισμού (Ν.4412/2016 άρθρο 203) αφού δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του μετά και από την ειδική όχληση από μέρους μας.

2) Στις 11/10/2019  δηλαδή την επόμενη μέρα το ενημερωτικό σημείωμα της επιτροπής παραλαβής εισάγεται στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής, για να συζητηθεί στις 15/10/2019 στην  36η συνεδρίαση της με τίτλο: Διαδικασία παραλαβής ΜΑΠ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές (όγδοο θέμα) χωρίς να υπάρχει εισήγηση, με τις υπογραφές των υπηρεσιακών παραγόντων και πολύ περισσότερο του κυρίου Χατζησαββίδη, ως προέδρου της οικονομικής επιτροπής.

3) Στις 4/10/2109 Αρ.Πρωτ.28318 ο έτερος προμηθευτής που αποκλείστηκε, παρ’ ό,τι αποκλεισμένος με ενημερωτικό σημείωμα παρεμβαίνει στην Οικονομική Επιτροπή υποδεικνύοντάς της πως αυτή πρέπει να υλοποιείται. Όλα τα στοιχεία που παραθέτει στο σημείωμά του  με παρατηρήσεις και υποδείξεις προς την Οικονομική Επιτροπή, είναι προφανές ότι δίνονται από τις υπηρεσίες, γιατί φαίνεται να γνωρίζει και με την παραμικρή λεπτομέρεια τα πάντα γύρω από την εξέλιξη υλοποίησης της σύμβασης. Σε αντίθεση με αυτό στα μέλη της Ο.Ε. στα οποία δεν δίνεται κανένα απολύτως έγγραφο που αφορά  την προμήθεια,  είτε το στέλνει ο προμηθευτής είτε το στέλνουν οι  υπηρεσίες. Την ώρα δηλαδή που γίνεται χαμός γύρω από τη Σύμβαση των ΜΑΠ μέλη της Οικονομικής Επιτροπή και Δημοτικοί Σύμβουλοι βρίσκονται στο σκοτάδι.

Στο τέλος αυτού του σημειώματος ο προμηθευτής που απορρίφθηκε καταλήγει στην εξής πρόταση (!!!):

Συνοψίζοντας παρακαλούμε όπως η Επιτροπή σας (σ.σ Ο.Ε) μας ενημερώσει σχετικά με το αν η εν λόγω σύμβαση  έχει εκτελεσθεί ορθώς και εμπροθέσμως στο σύνολό της. Αν ναι παρακαλούμε όπως μας κοινοποιήσετε τα σχετικά έγγραφα. (Πρωτόκολλα Παραλαβής κτλ  Σε διαφορετική περίπτωση και εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν έχει συμμορφωθεί  με τις συμβατικές του υποχρεώσεις …..πρέπει βάσει νόμου να κηρυχθεί έκπτωτος ο Ανάδοχος από τη συνολική σύμβαση και να ανατεθεί στην επιχείρησή μας η προμήθεια 1: Μέσα Ατομικής προστασίας. Δηλαδή όλη η Σύμβαση.

Ρωτάμε είναι υποχρεωμένη η Ο.Ε να ενημερώσει τον προμηθευτή που απορρίφθηκε και Εάν ΝΑΙ γιατί δεν το κάναμε ? Εάν ΟΧΙ γιατί δεν απαντήσατε ότι αυτό είναι παράνομο?

4) Στις 29/10/2019  στην 38η συνεδρίαση της οικονομικής Επιτροπής και ενώ έχει προηγηθεί μετά από αίτημα της Λαϊκής Συσπείρωσης η παρουσία του αναδόχου για να δώσει εξηγήσεις, για ποιο λόγο καθυστερούν να παραδοθούν τα ΜΑΠ των εργαζομένων, όπως και της επιτροπής αξιολόγησης και παραλαβής, (σε διαφορετική βέβαια ημέρα,), ο κ. Χατζησαββίδης δεν γνωρίζουμε με ποια εκτίμηση, τι στοιχεία πήρε υπόψη του, έφερε μια εισήγηση με τίτλο:’ Συγκρότηση Επιτροπής για τη Σύναψη δημοσίων συμβάσεων  έργων προμηθειών και υπηρεσιών με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει άρθρου 32 του Ν.4412/2016. Χωρίς να αιτιολογεί στην εισήγησή του για ποιο λόγο αποφάσισε να συστήσει αυτή την επιτροπή. Όπως επίσης και τι ακριβώς θα κάνει αυτή η επιτροπή σε σχέση με τη Σύμβαση. Θα επαναδιαπραγματευθεί; Και αν ναι, τι έχει κάνει μετά από 3,5 μήνες.

Από τις 29/10/2019 που συνεδρίασε η οικονομική επιτροπή  μέχρι και σήμερα, δηλαδή για πάνω από 3,5 μήνες,  δεν υπάρχει καμιά  απολύτως ενημέρωση των μελών της  Ο.Ε  για το τι γίνεται με τα ΜΑΠ. Π.χ Τι έκανε μετά τη συστασή της η επιτροπή επαναδιαπραγμάτευσης. Μαύρο σκοτάδι.

 Μάθαμε ότι δόθηκαν τα Παπούτσια στους εργαζόμενους πρόσφατα και ρωτάμε πώς έγινε αυτό;

5) Στις 10/12/2019 με αρ.πρωτ.36402, ο ανάδοχος κοινοποίησε στο Δήμο,‘’ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ –ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ‘’κατά του Δήμου Ν.Ιωνίας, που μεταξύ πολλών  άλλων αναφέρει: Επειδή η ως τώρα καθυστέρηση και μη προσήκουσα εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην υπερημερία, αβελτηρία, αντισυμβατική  συμπεριφορά και κακοπιστία της αναθέτουσας αρχής. Συγκεκριμένα η επιτροπή παραλαβής των ΜΑΠ είναι αυτή που περιήλθε σε υπερημερία αρνούμενη αδικαιολογήτως και παρανόμως να παραλάβει τα προσφερόμενα  από την εταιρία μας είδη με την παράλειψη σύνταξης των πρωτοκόλλων παράδοσης και ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.

Μεταξύ άλλων προτάσεων που κάνει, ζητάει: Σαράντα επτά χιλιάδες ευρώ  (47.054 ευρώ) ως θετική ζημία για τη διατήρηση στην αποθήκη του ειδών κλπ.

  • Από τις 10/12/2019 που κατατέθηκε το εξώδικο μέχρι και σήμερα,(2 μήνες) ο κ. Χατζησσαβίδης ο υπέρμαχος της διαφάνειας, δεν έχει φέρει το εξώδικο στην οικονομική επιτροπή για να οριστεί δικηγόρος και να μας πει πώς θα χειριστεί το ζήτημα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση των μελών της οικονομικής επιτροπής ή έστω ενημέρωση των Δημοτικών Συμβούλων σχετικά με το εξώδικο και ποια θα είναι η στάση της δημοτικής Αρχής στις βαρύτατες καταγγελίες που περιέχει και  τι γίνεται τελικά με τα ΜΑΠ !!

Κυρίες, Κύριοι δημοτικοί Σύμβουλοι,

Η εισαγωγή  όλων αυτών των ζητημάτων έγινε, για να κατανοηθεί όσο γίνεται περισσότερο από τους Δημοτικούς Συμβούλους, πού στηρίζονται τα ερωτήματά μας και ποια είναι η ουσία τους, ώστε να φανούν οι πραγματικές αιτίες και ποιοι πραγματικά εμποδίζουν να προχωρήσει η σύμβαση με θύματα τους εργαζόμενους. Για να μάθουν οι εργαζόμενοι το βρώμικο παιχνίδι που παίζεται στις πλάτες τους.

Ρωτάμε:

  • Αν ο κ. Χατζησαββίδης διάβασε το Ενημερωτικό Σημείωμα πριν το φέρει ως θέμα στην Οικονομική Επιτροπή; Δικαιολογείται να έκανε λάθος και να συμπεριέλαβε ως εισήγηση  στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ένα ενημερωτικό σημείωμα; Εκτός αν το έφερε για να δει αν θα υπάρξουν αντιδράσεις, ή ακόμη και να το περάσει σε περίπτωση που απουσίαζαν κάποιοι. Ζητάμε να απαντήσει γιατί το έφερε; Γιατί δεν δικαιολογείται να μη γνωρίζει. Επειδή στο ίδιο ερώτημα που τέθηκε στην Ο.Ε. στην ουσία δεν απάντησε.

Γι’ αυτό παραθέτουμε ένα μικρό απόσπασμα των πρακτικών από τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 15/10/2019  με την απάντηση που έδωσε ο κ. Χατζησσαβίδης όταν ρωτήθηκε.

Πρόεδρος: (Χατζησσαβίδης)Απευθυνόμενος στη Λαϊκή Συσπείρωση.Να διαβάσω θέλετε την ανακοίνωσή σας; Ή να τη διαβάσετε εσείς; Εμείς το αποσύρουμε αυτό το θέμα γιατί δεν είναι εισήγηση αυτό που ήρθε, έτσι; για τα ΜΑΠ. Αυτό είναι από την Επιτροπή Παραλαβής, το οποίο πάει στις Υπηρεσίες, τη Διεύθυνση. Δε μπορεί να ‘ρθει στην Οικονομική Επιτροπή.

Αναμουρλόγλου: Και γιατί ήρθε; Γιατί το βάλατε;

Πρόεδρος: Γιατί το είχαμε… είχαμε… το είχαμε στείλει σαν θέμα και έπρεπε να έρθει κάτι σαν… να το αποσύρω. Έτσι; δε μπορούσε να… χωρίς αυτό το κείμενο να το αποσύρω. Έπρεπε κάτι να υπάρχει στην εισήγηση. Καταλάβατε; Δεν είναι έτοιμη και το αποσύρω. Θα κάνουμε… Ο κύριος Τσουκαλάς ζήτησε στην επιστολή που έστειλε, τη μοιράσατε… Τη μοίρασες ε;

Αναμουρλόγλου: Ναι, ναι τη διαβάσαμε και στο mail μας την έχει στείλει, μια χαρά.

Κύριε Χατζησσαβίδη , όταν πήρατε αυτό το χαρτί της επιτροπής παραλαβής στα χέρια σας, τι ενέργειες κάνατε πριν το φέρετε στην Οικονομική Επιτροπή? Μιλήσατε με κάποιους ποιο ειδικούς στο θέμα, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν γνωρίζοντας τις ομολογημένες αδυναμίες της επιτροπής παραλαβής η οποία σε κάθε βήμα έκανε ερωτήσεις?

Τους καλέσατε έστω και εκ των υστέρων να τους ρωτήσετε πως τεκμηριώνουν αυτή τους την απόφαση προκειμένου να τους βοηθήσετε, να την τεκμηριώσουν ολοκληρωμέναγια να απαλλαγούν από τυχόν καταλογισμούς ευθυνών και να πάρετε εσείς ως πολιτική ηγεσία το βάρος των ευθυνών μιας τόσο μεγάλου μεγέθους προμήθειας.Απαντήστε μας.Γιατί στο τέλος αυτή τη πρόταση υιοθετήσατε.

  • Κύριε Χατζησαββίδη, στις 29/10 2019 στην 38η Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής αποφασίσατε κατά πλειοψηφία την σύσταση Επιτροπής Επαναδιαπραγμάτευσης. Από  τότε και από ότι καταλαβαίνουμε γιατί μας έχετε στο σκοτάδι η προοπτική να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η προμήθεια μάλλον σταμάτησε οριστικά.
  • Μπορείτε να μας πείτε σε τι διαφωνήσατε συγκεκριμένα για να συστήσετε αυτή την επιτροπή και τι ενέργειες κάνατε στο διάστημα από 29/10/2019  εσείς ή  η Επιτροπή που συστήσατε ώστε να πάρουν επιτέλους οι εργαζόμενοι τα ΜΑΠ που περιμένουν τρία χρόνια. 
  • Επίσης αν το εξώδικο που έκανε ο Ανάδοχος είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που κάνατε μαζί του μετά τη σύσταση της επιτροπής επαναδιαπραγμάτευσης και δεν συμφωνήσατε?

Εάν εξαντλήσατε όλα όσα προβλέπει το άρθρο 11 της Σύμβασης για την επίλυση διαφορών-Εφαρμοστέο Δίκαιο για  να αναζητήσετε λύσεις πριν αποφασίσετε να συστήσετε   Επιτροπή Διαπραγμάτευσης αδιαφορώντας αν και πότε θα πάρουν τα ΜΑΠ οι εργαζόμενοι. Εκτός και αν πρόκειται για μια ακόμη μεθόδευση όπως δείχνουν τα πράγματα για να μην τα πάρουν.

  • Μπορείτε να μας πείτε αν πήρατε υπόψη σας ότι γι αυτό το ζωτικής σημασίας για τους εργαζόμενους ζήτημα έχουν περάσει δυόμιση χρόνια μέχρι να υπογραφεί και εννέα (9) ακόμη μήνες μετά την υπογραφή χωρίς να έχει ολοκληρωθεί.

Ότι έχουν γίνει εκατοντάδες ερωτήσεις στην οικονομική επιτροπή και στο Δημοτικό συμβούλιο, έχει απασχολήσει το Δ.Σ του σωματείου σε κάθε του σχεδόν συνεδρίαση, έχουν παρθεί δεκάδες αποφάσεις για  αγωνιστικές διεκδικήσεις  του προβλήματος, έχουν ξεσηκωθεί οι εργαζόμενοι και έχουν κλείσει το Δημαρχείο για να τα πάρουν, πληρώνοντας γι αυτό το τίμημα , ότι έχει αποτελέσει κυρίαρχο ζήτημα συζήτησης στις γενικές συνελεύσεις του σωματείου τους,πριν αποφασίσετε να την σταματήσετε γιατί αυτό κάνατε ουσιαστικά.

Αν δεν υπήρχε σκοπιμότητα για ποιο λόγο ένα περίπου χρόνο από τότε που ξεκίνησαν οι προδικαστικές προσφυγές 12/2/2019  και 9  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 25/6/2019 μία σημαντική  αλληλογραφία μεταξύ υπηρεσιών, επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής και του προμηθευτή  κρατήθηκε μυστική και δεν τέθηκε υπόψη της αναθέτουσας αρχής που είναι η  Οικονομική Επιτροπή, στην οποία απευθύνονταν ή κοινοποιούνταν τα δεκάδες πολύ σημαντικά έγγραφα που αφορούσαν την πορεία υλοποίηση της σύμβασης  των ΜΑΠ των εργαζομένων. Ποιοι περέκαμπταν και για ποιο λόγο την οικονομική Επιτροπή όπως κάνετε και σεις σήμερα μετά τη σύσταση της επιτροπής διαπραγμάτευσης και  δεν κοινοποιήσατε το εξώδικο του προμηθευτή στα μέλη του αρμόδιου οργάνου.

Κύριε Χατζησαββίδη, στο εξώδικο που σας έχει στείλει ο ανάδοχος εκτός από την αποζημίωση των 47.054 ευρώ που ζητάει, σας κάνει και προτάσεις για να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η Σύμβαση.

  • Ζητάμε να μας πείτε ξεκάθαρα τι σκοπεύετε να κάνετε ή τι έχετε κάνει μέχρι τώρα σχετικά με τις προτάσεις που σας κάνει για να προχωρήσει η σύμβαση σύμφωνα πάντα με τους όρους του συμφωνητικού.

Και εάν  δεν συμφωνήσετε και ο Δήμος τελικά καταδικαστεί θα αναλάβετε τις ευθύνες σας εσείς και όσοι ψηφίσατε την Σύσταση επιτροπής επαναδιαπραγμάτευσης, 1)  Για την άγνωστο πόσο καιρό καθυστέρηση, να πάρουν τα ΜΑΠ οι εργαζόμενοι και 2) για την οικονομική ζημιά που θα προκαλέσει στο Δήμο η Επιλογή σας.

  • Επίσης να μας ενημερώσετε: Γιατί δεν κάνατε άμεσα μετά τη σύσταση της επιτροπής επαναδιαπραγμάτευσης χρήση της παρ 1 του άρθρου 7 της Σύμβασης  ‘’Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου – Κυρώσεις’’. που αναφέρει ότι: Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (Άρθρο 203 του ν.4412/2016 με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  Ενδεικτικά αναφέρει και τις περιπτώσεις.

Τέλος θέλουμε να μας απαντήσετε στο εξής: Στο εξώδικο ο ανάδοχος αναφέρει ότι: Παρανόμως δώσατε προσωπικά του δεδομένα  στην αποκλεισμένη από το διαγωνισμό  Ζ.Μ η οποία δεν διατηρεί κανένα έννομο συμφέρον στα πλαίσια εκτέλεσης της εν λόγω σύμβασης και ότι μόνο με σχετική δικαστική διαταγή θα μπορούσε να αιτηθεί να της χορηγηθούν νομίμως. Ζητάμε η απάντηση που θα μας δώσετε να είναι με  γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου η οποία πριν δύο μέρες με ενημέρωσε ότι δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά με το εξώδικο.

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Κ. Κατιμερτζόγλου, Π. Τσουκαλάς Θ. Χαμαλίδης, Α. Ματθαίου, Ε. Μποτζιολή

Ν. Ιωνία 10/2/2020

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ