Η “Δημιουργία Αλληλεγγύη” για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων

Νέα Ιωνία 01 Δεκεμβρίου 2020

Προς Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Κοιν.: κα Δήμαρχο και Δημοτικούς Συμβούλους

θέμα: Μέσα Ατομικής Προστασίας εργαζομένων (Μ.Α.Π.)

Κύριε Πρόεδρε, κ.κ. Συνάδελφοι, παραθέτουμε ένα μικρό ιστορικό σχετικά με τα (Μ.Α.Π.) των τεσσάρων τελευταίων χρόνων τα οποία ακόμη δεν έχουν παραδοθεί στο σύνολό τους, στους εργαζομένους.

Α) Προκήρυξη διαγωνισμού 06/12/2018, για Μ.Α.Π. 2017-2018.

Β) Ορισμός Αναδόχου και υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας με εταιρεία “TRED CONCEPT INTERNATIONAL S.A” στις 25 Ιουνίου 2019 για παροχή οφειλόμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας στους εργαζόμενους.

Γ) Οκτώ μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης και ενώ εκκρεμεί η παράδοση των υπολοίπων Μ.Α.Π., αξίας μεγαλύτερης από εκείνα που ήδη είχε παραλάβει ο Δήμος , με απόφαση της Δημοτικής Αρχής διά της Οικονομικής Επιτροπής, στις 20 Φεβρουαρίου 2020 κηρύχθηκε έκπτωτος ο ανάδοχος/αντισυμβαλλόμενος/προμηθευτής για συγκεκριμένα είδη Μέσων Ατομικής Προστασίας. Ξεκίνησε δικαστική προσφυγή που βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι και την τελεσιδικία της υπόθεσης (διαδικασία σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο Διοικητικό Δικαστήριο).

Δ) Στην συνέχεια για αυτά τα Μέσα Ατομικής Προστασίας που δεν παρέλαβε ο Δήμος από την έκπτωτο εταιρεία πραγματοποιήθηκε εκ νέου διαγωνισμός και ανατέθηκε η προμήθειά τους στην εταιρεία «Δ. ΤΙΓΚΑ Χ. ΦΡΑΔΕΛΟΣ Ε. Ε.» και τον δ.τ. ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ, με την σχετική σύμβαση να υπογράφεται στις 26 Νοεμβρίου 2020 για το συνολικό ποσό των 92.002,92 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Γιατί η Δημοτική Αρχή καθυστέρησε δύο μήνες την υπογραφή της σύμβασης όταν η κατακύρωση του διαγωνισμού στη εταιρεία ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ έγινε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 και μάλιστα αφού ο διαγωνισμός διεξήχθη με διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος;

Ε) Στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 , είχε ήδη προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός για τα Μ.Α.Π. των ετών 2019 & 2020 συνολικής δαπάνης 247.054,27 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).

Ο διαγωνισμός αυτός για λόγους άγνωστους στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε από την Δημοτική Αρχή να ματαιωθεί και να γίνει αποτίμησή τους σε χρήμα σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4735/2020 , άρθρο 60 .

Η Οικονομική Επιτροπή στην Συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου 2020 , όπου επανεισήχθη το θέμα, αποφάσισε την ματαίωσή του εν εξελίξει διαγωνισμού, προκειμένου τα συγκεκριμένα Μ.Α.Π. να αποτιμηθούν σε χρήμα.

ΣΤ) Για τα Μ.Α.Π. των ετών 2017 & 2018 πλέον έχει επιληφθεί η Δικαιοσύνη , που θα κρίνει κυριαρχικά εάν ορθώς ή εσφαλμένως ο Ανάδοχος κρίθηκε έκπτωτος. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία που ακολουθήθηκε οδήγησε σε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις που απέβησαν εις βάρος των εργαζομένων.

Για τα Μ.Α.Π. όμως των επόμενων ετών, 2019 και 2020, και την αποτίμησή τους ή μη σε χρήμα, αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως την απόφαση πήρε τελικά κατά την 49η Συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή στις 24 Νοεμβρίου 2020 (4ο Θέμα «Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Νέας Ιωνίας καθώς και στολών για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας). Το ότι εισήχθη ως θέμα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου στην 26η Συνεδρίαση στις 12 Νοεμβρίου 2020 και 27η Συνεδρίαση στις 18 Νοεμβρίου 2020, αλλά δεν κατέστη εφικτή η συζήτησή του (για άσχετους με το θέμα λόγους) δεν μπορεί να αποτελέσει αφορμή ώστε η Δημοτική Αρχή να το παραπέμψει κατόπιν προς συζήτηση στην 49η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενεργώντας καταχρηστικά και εμφανιζόμενη ότι δήθεν εφαρμόζει τον σχετικό νόμο Θεοδωρικάκου.

Σε καμία περίπτωση η Δημοτική Αρχή δεν νομιμοποιείται ούτε δύναται αυθαίρετα να αποσύρει το εν λόγω θέμα από την συζήτηση του στο Σώμα, το ανώτατο όργανο Διοίκησης του Δήμου , και να το εισάγει εκ νέου στην Οικονομική Επιτροπή , προκειμένου με την ισχνή πλειοψηφία της να αποφασίσει για μείζον ζήτημα αγνοώντας την γνώμη των 32 στους 41 Δημοτικών Συμβούλων.

Εν κατακλείδι

Ι. Είναι πραγματικά λυπηρό να επιλέγετε την παροχή των Μ.Α.Π. σε χρήμα. Ετσι αντί να προτιμάται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζόμενων επιλέγεται η χρηματική παροχή που στην ουσία είναι εις βάρος των ίδιων των εργαζομένων.

ΙΙ. Η ματαίωση του διαγωνισμού, χωρίς μάλιστα να γίνεται επίκληση κάποιου νόμιμου λόγου από αυτούς που αναφέρονται στην διάταξη του άρθρου 106 Νόμου 4412/2016 , μπορεί να επιφέρει διοικητικές ή άλλες συνέπειες σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί ότι από τις 6 Νοεμβρίου 2020 η Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών έχει απορρίψει τις αιτιάσεις της εταιρείας TREND CONCEPT INT και ο διαγωνισμός για τα έτη 2019-2020 μπορεί και πρέπει να συνεχιστεί κανονικά.

ΙΙΙ. Ασχετα με το αν το επιτρέπει ο πρόσφατος σχετικός Νόμος της Κυβέρνησης, παγιώνεται η αντίληψη ότι τα μέσα ατομικής προστασίας αποτελούν ένα επίδομα με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει εις βάρος και πάλι των εργαζόμενων.

Για όσα αναφέραμε παραπάνω.

Η Δημοτική μας Παράταξη ζητά από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να επαναφέρει ως θέμα για λήψη απόφασης, είτε μόνο του είτε ως πρώτο στην ημερήσια διάταξη, στην αμέσως επόμενη Συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου, το θέμα “Λήψη απόφασης για την χορήγηση σε χρήμα του ποσού που αντιστοιχεί στα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων ετών 2019 και 2020’’. 

Προφανώς ζητάμε άμεσα την ανάκληση της  σχετικής απόφασης της τελευταίας Οικονομικής Επιτροπής.

Ο επικεφαλής της Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη»
Παναγιώτης Μανούρης

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Χριστοδούλου Βασίλειος, Καναβός Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος, Λάμπρου Χαράλαμπος, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κλάρα Αναστασία., Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Αγγελακοπούλου Αναστασία, Στέφας Γεώργιος, Ναϊσίδου Σοφία, Κουλουριώτη Μαρία Ελισάβετ.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ