Παραμένουν οι ίδιοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Νέας Ιωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Αρ. πρωτ: 20987

Αριθ. Απόφασης: 441

Νέα Ιωνία: 8/9/2020

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αφού έλαβε υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134) και από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) αναφορικά με τους άμισθους Αντιδημάρχους.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 67.134 κατοίκους.
 6. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήμαρχοι.
 7. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισμός Αντιδημάρχων.
 8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.48/22119/07.04.2020: Ορισμός Αντιδημάρχων.
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ3264/Β΄/20-12-2013, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 510/Β΄/29-2-2016 και το ΦΕΚ 3539 Β΄/10-10-2017).
 10. Την υπ΄ αριθ. 478/25559/20-9-2019 απόφαση Δημάρχου περί αρμοδιοτήτων
  Αντιδημάρχων, όπως τροποποιήθηκε με τις 64/33910/19-11-2019, 27/2772/31-1- 2020 και 47/4259/17-2-2020 αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες η θητεία των Αντιδημάρχων ισχύει για ένα έτος (10/9/2019 – 9/9/2020).
 11. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Νέας Ιωνίας, με θητεία για ένα (1) χρόνο από 10/9/2020 μέχρι 9/9/2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 1. Ορίζει το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Βλασσά, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, με αρμοδιότητες την υπογραφή και την ευθύνη, για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων των Γραφείων και Τμημάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας (εκτός του Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης – Πολιτισμού και Σχολικών Επιτροπών και των Αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Κατασκήνωσης της ίδιας Διεύθυνσης), όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
  Ορίζει τον κ. Παναγιώτη Βλασσά μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.
  Η Δήμαρχος θα ασκεί τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Κατασκήνωσης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.
 2. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αριστείδη Χατζησαββίδη, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, μεταβιβάζοντας όλες τις αρμοδιότητες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων των Γραφείων και των Τμημάτων της ανωτέρω Διεύθυνσης Υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
  Επί πλέον, ορίζει τον κ. Αριστείδη Χατζησαββίδη Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  Επίσης, στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.
 3. Τη Δημοτική Σύμβουλο Κα Αγγελική Σακκαλόγλου, Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής, Περιβάλλοντος και Δημοτικής Συγκοινωνίας, μεταβιβάζοντας την υπογραφή, την οργάνωση , παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Συγκοινωνίας και των παρακάτω οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος:
  α) Τμήμα Αποκομιδής και Ανακυκλώσιμων Υλικών
  β) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
  γ) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
  Τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν την Ποιότητα Ζωής και τις Παιδικές Χαρές.
  Την εποπτεία για τη λειτουργία του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Συγκοινωνίας για τη συντήρηση και ανανέωση του εξοπλισμού.
  Επί πλέον, ορίζει την Κα Αγγελική Σακκαλόγλου Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης, στην ανωτέρω Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.
 4. Την Δημοτική Σύμβουλο Κα Χατζή Ελένη, Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής, μεταβιβάζοντας την υπογραφή, την οργάνωση , παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής. Επίσης μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της ψηφιοποίησης των Υπηρεσιών του Δήμου, με την συνεργασία όλων των Τμημάτων και των Διευθύνσεων, προς όφελος της Υπηρεσίας και των πολιτών. Επίσης στις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου Κας Ελένης Χατζή προστίθεται η εποπτεία και διαχείριση του Δημοτικού Πολυχώρου Κινηματογράφου «ΑΣΤΕΡΑ».
  Επίσης, μεταβιβάζει στην Κα Ελένη Χατζή την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.
 5. Τη Δημοτική Σύμβουλο Κα Ελένη Αλατσίδου, Αντιδήμαρχο Παιδείας & Πολιτισμού με αρμοδιότητες την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων του Τμήματος Παιδείας δια βίου μάθησης – Πολιτισμού και Σχολικών Επιτροπών, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου,
  Επίσης, μεταβιβάζει στην Κα Αλατσίδου Ελένη την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.
 6. Το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνιο Καρβουνιάρη, Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας, με αρμοδιότητες την εποπτεία, οργάνωση και την λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας.
  Μεταβιβάζει την υπογραφή και την ευθύνη, για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
  Επίσης, ορίζει τον κ. Αντώνιο Καρβουνιάρη μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.

Β. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητες τις ασκεί η Δήμαρχος.
Γ. Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της θα ασκεί η Αντιδήμαρχος Κα Σακκαλόγλου Αγγελική που αναπληρώνει τη Δήμαρχο.

Στους ανωτέρω δεν μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των παρ. 1 α και δ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ