Προσλήψεις προσωπικού στον Δήμο Νέας Ιωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέα Ιωνία, 3-6-2020

Αριθμ. Πρωτ.: 12124

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ υπ’ αρίθμ. 12118/3-6-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας (2) δύο μηνών, με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες αν παραταθούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος»

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα δύο (62) ατόμων χρονικής διάρκειας (2) δύο μηνών, με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες αν παραταθούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
ΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια
σύμβασης
Αριθμός
Ατόμων
101ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΝέα ΙωνίαΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΔύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες10
102ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΝέα ΙωνίαΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΔύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες2
103ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΝέα ΙωνίαΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ/
ΘΥΡΩΡΩΝ
Δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες1
104ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΝέα ΙωνίαΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 
Δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες10
105ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΝέα ΙωνίαΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 
Δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες25
106ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΝέα ΙωνίαΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝΔύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες5
107ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΝέα ΙωνίαΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 
Δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες4
108ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΝέα ΙωνίαΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΕΡΓΟΥ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ)
 
Δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες2
109ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΝέα ΙωνίαΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝΔύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για άλλους δύο (2) μήνες3

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.  

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και να μην εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/115/9670/18-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού, διότι η πρόσληψη  τους γίνεται για την ενίσχυση των Υπηρεσιών του Δήμου αντικαθιστώντας τους  υπαλλήλους που απουσιάζουν με άδεια Ειδικού Σκοπού ή ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. 

Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/2007.

Επισημαίνεται ότι για το ως άνω προσωπικό δεν προβλέπεται άδεια ειδικού σκοπού που αφορά σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που φοιτούν σε Βρεφονηπιακούς,  Παιδικούς Σταθμούς και σχολικές μονάδες, σύμφωνα την παρ. 1β του άρθρου 37 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/τ.Α΄), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας: prokirixeis@neaionia.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα) απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,  τηλέφωνα  επικοινωνίας 2132000470, 2132000414, 2132000415, 2132000421 και 2132000472.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με το οποίο θα αποστέλλεται η αίτηση του υποψηφίου με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Η υπηρεσία υποχρεούται να ενημερώνει με e-mail τον υποψήφιο για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα βρίσκεται τοιχοκολλημένη στο Δημοτικό Κτίριο και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.neaionia.gr -Προκηρύξεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.neaionia.gr – Προκηρύξεις.

Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι (6) ημέρες και αρχίζει στις 5/6/2020 και λήγει την 10/6/2020.

Νέα Ιωνία, 3/6/2020

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πατήστε ΕΔΩ
Για το ΕΝΤΥΠΟΑΙΤΗΣΗΣ πατήστε ΕΔΩ
Για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ πατήστε ΕΔΩ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ