Πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο Νέας Ιωνίας για την κάλυψη εποχικών αναγκών

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος θερινής απασχόλησης του Δήμου Νέας Ιωνίας για παιδιά που το Σεπτέμβριο 2020 θα φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο

ΑΔΑ: 6627ΩΚΥ-ΝΔΦ                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                                                                          
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Νέα Ιωνία, 15- 6-2020

Αριθμ. Πρωτ.: 13131         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ υπ’ αρίθμ. 13118/15-6-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χρονικό διάστημα από 29/6/2020 έως 7/8/2020 για την κάλυψη εποχικών αναγκών του προγράμματος θερινής απασχόλησης του Δήμου Νέας Ιωνίας για παιδιά που το Σεπτέμβριο 2020 θα φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με διάρκεια σύμβασης από 29/6/2020 έως 7/8/2020, για την υλοποίηση του Προγράμματος Θερινής Απασχόλησης για παιδιά που θα φοιτούν στο Δημοτικό σχολείο τον Σεπτέμβριο 2020, από το Τμήμα Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής  με συγκεκριμένη ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων και τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός θέσηςΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΔιάρκεια 
σύμβασης
Αριθμός Ατόμων
101ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΝΕΑ ΙΩΝΙΑΠΕ/ΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι, πτυχιούχοι Θεατρικών Σπουδών, πτυχιούχοι Μουσικών Σπουδών)
Από 29-6-2020 έως 7-8-202015

ΠΡΟΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 65 ετών.   

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και να μην εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου όπως περιγράφονται στην υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/115/9670/18-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ. «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 15 (στρατιωτικές υποχρεώσεις) και 16 (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν.3584/2007. 

Θα προταθούν δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Νέας Ιωνίας με εμπειρία σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον πίνακα τυπικών προσόντων.

Οι Υποψήφιοι προτάσσονται σε σχέση με τους μη έχοντες αντίστοιχη εμπειρία.

Σε περίπτωση υποψηφίων χωρίς εμπειρία προτάσσονται οι δημότες / κάτοικοι Νέας Ιωνίας.

Επισημαίνεται ότι για το ως άνω προσωπικό δεν προβλέπεται άδεια ειδικού σκοπού που αφορά σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που φοιτούν σε Βρεφονηπιακούς,  Παιδικούς Σταθμούς και σχολικές μονάδες, σύμφωνα την παρ. 1β του άρθρου 37 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/τ.Α΄), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας: prokirixeis@neaionia.gr (αποκλειστικά και μόνο για αιτήσεις και δικαιολογητικά χωρίς τη δυνατότητα απαντήσεων σε πιθανά ερωτήματα) απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών,  τηλέφωνα  επικοινωνίας 2132000470, 2132000414, 2132000415, 2132000421 και 2132000472.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με το οποίο θα αποστέλλεται η αίτηση του υποψηφίου με τα συνημμένα δικαιολογητικά. Η υπηρεσία υποχρεούται να ενημερώνει με e-mail τον υποψήφιο για τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτησή του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση θα βρίσκεται τοιχοκολλημένη στο Δημοτικό Κτίριο και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.neaionia.gr – Προκηρύξεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις, στο Δημαρχείο ή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.neaionia.gr – Προκηρύξεις.

Για την ίδια ανακοίνωση επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο αίτησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έξι (6) ημέρες και αρχίζει στις 17/6/2020 και λήγει την 22/6/2020.  

Νέα Ιωνία, 15/6/2020

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πατήστε ΕΔΩ
Για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ πατήστε ΕΔΩ
Για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(1) πατήστε ΕΔΩ
Για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(2) πατήστε ΕΔΩ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ