Πρόσληψη 4 ατόμων στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι (10) ημέρες και αρχίζει στις 18/12/2020 και λήγει στις 28/12/2020.

ΑΔΑ: 6Κ9ΡΩΚΥ-ΕΒ5                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προσωπικού

Νέα Ιωνία 14/12/2020

Αριθ. Πρωτ.: 30295

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικών Πολιτικών για την Τρίτη Ηλικία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Νέας Ιωνίας με διάρκεια τέσσερις (4) μήνες.

Οι προς πλήρωση θέσεις είναι οι εξής:

Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Οικογενειακών Βοηθών
Αριθμός ΘέσεωνΑπαιτούμενα Προσόντα
4Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της εξαίρεσης του άρθρου 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994.

Οι αιτήσεις με κωδικό ΕΝΤΥΠΟΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικάθα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(prokirixeis@neaionia.gr). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019», θα υπάρχει τοιχοκολλημένη στο Δημοτικό Κατάστημα καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου (www.neaionia.gr).

Τα ειδικά έντυπα των αιτήσεων θα διατίθενται από το δικτυακό τόπο του Δήμου (www.neaionia.gr), τον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), από τα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και από την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι (10) ημέρες και αρχίζει στις 18/12/2020 και λήγει στις 28/12/2020.Νέα Ιωνία, 14/12/2020

Η  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΘΩΜΑΪΔΟΥ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ