Συνεδριάζει – με τηλεδιάσκεψη – το Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση 25η

ΠΡΟΣ: Την Κα. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ. τη Δευτέρα 9-11-2020 και ώρα 19:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

 1. Συζήτηση επί της επιστολής της Παράταξης « Δημιουργία Αλληλεγγύη» με αρ. πρωτ. 26469. Ανάλυση
 2. Συζήτηση επί της επιστολής της Παράταξης «Λαική Συσπείρωση» με αρ. πρωτ. 27102. Ανάλυση
 3. Συζήτηση επί της επιστολής της Παράταξης «Λαική Συσπείρωση» με αρ. πρωτ. 27118. Ανάλυση
 4. Συζήτηση επί της επιστολής της Παράταξης «Λαική Συσπείρωση» με αρ. πρωτ. 27117. Ανάλυση
 5. Έγκριση 4ης  Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020. Ανάλυση
 6. 5η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού. Ανάλυση
 7. Τριμηνιαία Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών 3ου Τριμήνου, έτους 2020. Ανάλυση
 8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους των τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021. Ανάλυση
 9. Εισήγηση για την λήψη απόφασης για τον καθορισμό του φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ) για το έτος 2021. Ανάλυση
 10. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού. Ανάλυση
 11. Καθορισμός καταβολής τέλους για την χρήση του χώρου που καταλαμβάνει το κουβούκλιο του περιπτέρου για το έτος 2021. Ανάλυση
 12. Καθορισμός τελών διαφήμισης για το έτος 2021. Ανάλυση
 13. Έγκριση παράτασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την «Μελέτη οργάνωσης γενικής κυκλοφορίας και εργοταξιακών καταλήψεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ¨Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης)στην οδό Αλατσάτων Δήμου Νέας Ιωνίας». Ανάλυση
 14. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης¨. Ανάλυση
 15. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία ¨Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨.  Ανάλυση
 16. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Ιωνίας για το σχολικό έτος 2021-2022. Ανάλυση
 17. Έγκριση απομάκρυνσης κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων. Ανάλυση
 18. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων, επί των πεζοδρόμων των οδών Ασκληπιού και Μεσολογγίου, για την επιχείρηση «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», ιδιοκτησίας του ΒΑΦΕΙΩΤΗ ΜΙΧΑΗΛ. Ανάλυση
 19. Τοποθέτησης μικρού παρεκκλησίου εις μνήμη θανόντα από ατύχημα. Ανάλυση
 20. Κατάργησης κενοθέντος (σχολάζοντος) περιπτέρου επί της οδού Βυζαντίου 6. Ανάλυση

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

 • Ανακοινώσεις Προέδρου.
 • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
 • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ