Συνεδριάζει την Δευτέρα 28-12 το δημοτικό συμβούλιο Νέας Ιωνίας

Συνεδρίαση 33η

ΠΡΟΣ:  Την Κα. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

          Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ., η αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ:78363/5-12-2020 ( ΦΕΚ Β΄5350 ) ΚΥΑ. την Δευτέρα  28-12-2020 και ώρα 19.00,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α

 1.     Ψήφισμα της Δημοτικής Παράταξης «Δημιουργία Αλληλεγγύη».     Ανάλυση
 2.     Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 181/9-11-2020 Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου.   Ανάλυση
 3.     Λήψη απόφασης για απαλλαγή από το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού (δημοτικά τέλη) επιχειρήσεων που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοιού για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.   Ανάλυση
 4.     «Απαλλαγή – Μείωση από τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στον πεζόδρομο της οδού Μικράς Ασίας που διέκοψαν ή περιόρισαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς  του κορωνοιού –COVID- 19 και δεν έκαναν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου αλλά και λόγω πληθώρας προβλημάτων που έχουν προκύψει από τα έργα κατασκευής αγωγού ομβρίων υδάτων επί της οδού Αλατσάτων η οποία εφάπτεται με τον πεζόδρομο της οδού Μικράς Ασίας».   Ανάλυση
 5.     Τροποποίηση της αρ. 204/18-11-2020 Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο « Κατασκευή πεζογέφυρας στη γέφυρα της οδού Παναγούλη και διαμορφώσεις λοιπών κοινόχρηστων χώρων» προκειμένου να εναρμονισθεί με την αντίστοιχη απόφαση της Περιφέρειας Αττικής. Ανάλυση
 6.     «Εισήγηση για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και καθορισμό μελών της»   Ανάλυση
 7.     Αναγνώριση Οφειλής και Αποτίμηση σε χρήμα Μέσων Ατομικής Προστασίας σε δικαιούχους ετών 2019 και 2020.  Ανάλυση
 8.     Καταβολή αμοιβής σε Δικηγόρο. (Αρ. πρωτ. 30953)  Ανάλυση
 9.     Καταβολή αμοιβής σε Δικηγόρο.( Αρ. πρωτ. 30895)  Ανάλυση

     Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

 •     Ανακοινώσεις Προέδρου.
 •     Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
 •     Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κάντε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here