Στις 8/10 η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νέας Ιωνίας

Συνεδρίαση 1η

Προς: Τα Μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ν. Ιωνίας
(Σύμφωνα με την 343/18-11-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) και τον Πίνακα Αποδεκτών

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18, την ΠΕΜΠΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 19.00΄, με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ., προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

  1. Ανακοινώσεις Κας Δημάρχου.
  2. Προτάσεις για την κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2021. Αναλυτικά
  3. Προτάσεις για την κατάρτιση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.  Αναλυτικά

Σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18, σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία, δηλαδή την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 και ώρα 19.00΄.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ