Συνεδριάζει στις 22/03 το δημοτικό συμβούλιο

Συνεδρίαση 7η

ΠΡΟΣ: Την Κα. Δήμαρχο και τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Ν. Ιωνίας

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 40/20930/31-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις υπ΄ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020, 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠ. ΕΣ., η αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ:78363/5-12-2020(ΦΕΚΒ΄5350) ΚΥΑ.υπ΄αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ. Φ69/139/οικ.431/11/1/2021, Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.8378 την Δευτέρα 22-3-2021 και ώρα 19,00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


Θ Ε Μ ΑΤΑ
1Επιστολή της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» ( εξ΄αναβολής).  Αναλυτικά
2Πρόταση του ΝΠΔΔ « Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕΜΙΠΟ)» του Δήμου μας, να ονομαστεί το 2022 Έτος Μικρασιατικού Ελληνισμού». Αναλυτικά
31η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2021. Αναλυτικά
4Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων, με τους αναπληρωτές τους για τη σύσταση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών που αφορούν αγορά, εκποίηση, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων έτους 2021. Αναλυτικά
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. πράξης 209/150ης Συνεδρίασης/27-06-2011), θα προηγηθούν:

  • Ανακοινώσεις Προέδρου.
  • Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις Δημάρχου.
  • Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ