Θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής – Η προκήρυξη και τα δικαιολογητικά

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου τεσσάρων (04) ατόμων με ειδικότητες ΠΕ Καθηγητών Μουσικής-Καλλιτεχνικού Διευθυντή, Διευθυντή Παραδοσιακής Χορωδίας-Παραδοσιακού τραγουδιού-Βυζαντινής Χορωδίας, Διευθυντή Χορωδίας και Δάσκαλου/ας χορού (Μπαλέτου), η μισθοδοσία των οποίων θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο από το αντίτιμο που θα καταβάλλουν οι ωφελούμενοι δημότες, διάρκειας έως εννέα μήνες από τη σύναψη της σύμβασης έως και 30/06/2020, για την κάλυψη των καλλιτεχνικών τμημάτων του Ο.Π.Α.Ν. και του Ωδείου Δήμου Νέας Ιωνίας, σύμφωνα με τη διαδικασία του Π.Δ. 524/1980.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ετών συμπληρωμένα έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λ. Ηρακλείου 268, 1ος όροφος ,Τ.Κ. 14231 Νέα Ιωνία, τηλ. 210-2777721, 210-2759768.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδες και συγκεκριμένα από 27/08/2019 έως και 05/09/2019. Η παραλαβή των αιτήσεων από την υπηρεσία μας θα γίνεται από τις 09:00 έως τις 14:00.

Όσοι πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριμελούς επιτροπής επιλογής, η οποία θα συνεδριάσει στα γραφεία του Ο.Π.Α.Ν., Λ. Ηρακλείου 268, 1ος όροφος στις 13/09/2019.

Για την επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου και εφόσον κριθεί αναγκαίο από την επιτροπή ενεργείται πρακτική δοκιμασία κατά τον προσφορότερο τρόπο ενώπιόν της ή από οριζόμενο από αυτήν, ειδικό εξεταστή.

Η Ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου και στο Δήμο Νέας Ιωνίας συντασσόμενων σχετικών αποδεικτικών και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.opandni.gr. και στη «Διαύγεια».

Η περίληψη της Ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δύο (02) εφημερίδες του Νομού Αττικής.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ