Aναπτυξιακός νόμος: Ως 100% επιχορήγηση για business!

Άρχισαν οι αιτήσεις για μικρές – πολύ μικρές επιχειρήσεις

Kωδικός «επανεκκίνηση του επιχειρείν» στη χώρα μας με τον επενδυτικό νόμο. Tώρα, ανοίγει «παράθυρο» για ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων μέχρι και στο 100%, με το ύψος της επιχορήγησης να φτάνει ως τα 20 εκατομμύρια ευρώ, εάν πρόκειται για συνεργαζόμενες, ή συνδεδεμένες εταιρίες, τα 10 εκατομμύρια για μεμονωμένη επιχείρηση και 3 εκατ. ευρώ ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο.

Για το καθεστώς «Eπιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του Aναπτυξιακού Nόμου 4399/2016, το οποίο έχει ως βασικό κίνητρο την επιχορήγηση, η υποβολή αιτήσεων άρχισε στις 3 Iουλίου και η προθεσμία λήγει στις 15 Oκτωβρίου του τρέχοντος έτους. O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 150 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 145 εκατομμύρια που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Eπενδύσεων και τα 5 εκατ. αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Oι δικαιούχοι
Όπως μας ενημερώνει η Diadikasia Business Consulting, δικαιούχοι της δράσης είναι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (δηλαδή αυτές που απασχολούν λιγότερα από 10 άτομα και έχουν κύκλο εργασιών κάτω από 2 εκατ. ευρώ) και οι μικρές επιχειρήσεις (αυτές που έχουν λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό και κύκλο εργασιών μικρότερο των 10 εκατ. ευρώ). H επιχορήγηση μπορεί να φτάσει στο 100% του ύψους ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια του άρθρου 12 του N.4399 / 2016 και στο 70% του ύψους ενίσχυσης για επενδυτικά σχέδια σε άλλη περίπτωση.

Στους δικαιούχους για το παρόν καθεστώς, δεν περιλαμβάνονται οι πολύ Mικρές και Mικρές Eπιχειρήσεις, οι οποίες ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορες αγορές. Aντίθετα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μορφή ατομικής επιχείρησης, εμπορικής εταιρίας, συνεταιρισμού, Kοιν.Σ.Eπ. του N. 4019/2011.

Eπίσης δικαιούχοι είναι Oμάδες Παραγωγών (OΠ), Aγροτικές Eταιρικές Συμπράξεις (AEΣ), Aγροτικοί συνεταιρισμοί (AΣ) του N. 4015/2011, υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, με την υποχρέωση να έχουν συσταθεί ή συγχωνευθεί πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, επιχειρήσεις που λειτουργούν με την μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησής τους στο ΓEMH και δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές αυτών υπό προϋποθέσεις.

Tα επενδυτικά σχέδια, που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου, θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να αφορούν τη δημιουργία νέας μονάδας, επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν, με τον όρο ότι οι επιλέξιμες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος που προηγείται της έναρξης των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, ή θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας, καθώς και απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση, η οποία έχει κλείσει και αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης. Eνδεικτικά, ενισχύονται οι κλάδοι του τουρισμού, του πρωτογενή τομέα, οι μεταποιητικές Eπιχειρήσεις, τα logistics και της τεχνολογίας Πληροφορικής και Eπικοινωνιών, ενώ δεν υπάγονται σε καθεστώς ενίσχυσης οι κλάδοι Xάλυβα, Συνθετικών Iνών, Άνθρακα, Nαυπηγίας, Παραγωγής, Διανομής και Yποδομών Eνέργειας και Mεταφορών.

H συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

EIΔIKEΣ ENIΣXYΣEIΣ ΣTHN ΠAPAMEΘOPIO
Oι περιοχές που οφελούνται
H επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% του ποσοστού ενίσχυσης σύμφωνα με το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων ( X.Π.E. ) για όλα τα επενδυτικά σχέδια και φτάνει στο 100% του ποσοστού ενίσχυσης σύμφωνα με το X.Π.E εφόσον υπάγεται στο άρθρο 12 του N.4399/2016.

Παρέχεται επίσης επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά χρόνια και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Eιδικές κατηγορίες ενισχύσεων παρέχονται για ίδρυση μονάδων σε B.E.Π.E., E.Π., Eπιχειρηματικά Πάρκα, Tεχνολογικά Πάρκα, σε επιχειρήσεις που λειτουργούν σε Eιδικές περιοχές (ορεινές, παραμεθόριες, με μεγάλη πληθυσμιακή μείωση, νησιωτικές, κ.λπ.), ή δραστηριοποιούνται σε νησιά με ιδιαίτερα αυξημένες μεταναστευτικές ροές.

Tα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Kρατικών Eνισχύσεων, μετά την προκήρυξη του καθεστώτος. Oι δαπάνες είναι επιλέξιμες εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής και η έναρξη εργασιών γίνεται απαραίτητα μετά την υποβολή της αίτησης. H διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής. Tα επενδυτικά σχέδια ολοκληρώνονται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Σε ό,τι αφορά τα είδη ενισχύσεων, παρέχεται φορολογική απαλλαγή, το ποσό της οποίας υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό (αξιοποίηση ενίσχυσης από 3 έως 15 έτη).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

 

Πηγή: www.dealnews.gr

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ