Είμαι άγαμη μητέρα και θέλω να γράψω το παιδί μου, στο Δημοτικό. Έχω προτεραιότητα στις εγγραφές;

Είμαι άγαμη μητέρα με ένα ανήλικο τέκνο έξι ετών. Πήγα για την εγγραφή στο δημοτικό που υπάγομαι αλλά λόγω πολλών αιτήσεων με ενημέρωσαν ότι μάλλον θα με στείλουν σε άλλο δημοτικό το οποίο δεν με εξυπηρετεί καθώς θα μου είναι πολύ δύσκολο λόγω δουλειάς να πηγαίνω και να παίρνω το παιδί. Ήθελα να γνωρίζω αν υπάρχει σχετική νομοθεσία όπως υπήρχε στους παιδικούς σταθμούς ώστε να έχω προτεραιότητα στις εγγραφές.

Απαντάει η δικηγόρος κυρία Παναγιώτα Λουκάκου

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 79/2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει στο Δημοτικό Σχολείο εγγράφονται οι μαθητές που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών και διαθέτουν Πιστοποιητικό Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο. Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι είκοσι δυο (22). Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συγκροτείται σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τριμελής Επιτροπή που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των εγγραφών των μαθητών στα δημοτικά σχολεία. Η επιτροπή αποτελείται από τον προϊστάμενο εκπαιδευτικών θεμάτων ως Πρόεδρο, και δύο (2) Διευθυντές ή Προϊσταμένους δημοτικού σχολείου, ως μέλη.

Για την εγγραφή των μαθητών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α’ Τάξη του δημοτικού σχολείου εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) από την 1η έως τις 20 Μαΐου του προηγούμενου της εγγραφής σχολικού έτους οι γονείς / κηδεμόνες υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο δημοτικό σχολείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας, προσκομίζοντας: αα) βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο, ββ) αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας τους μαθητή, γγ) το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή και δδ) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή. Με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων εγγραφών ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του δημοτικού σχολείου ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων και συντάσσει ονομαστική κατάσταση μαθητών, την οποία αποστέλλει εντός προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αν ο αριθμός των μαθητών υπερβαίνει τους είκοσι δύο (22) σε ένα τμήμα ο Διευθυντής του σχολείου υποβάλει αίτημα στον αρμόδιο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη λειτουργία περισσότερων τμημάτων, εφόσον υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα. Ο οικείος Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποφασίζει για το αίτημα, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής η οποία για τη διατύπωση της εισήγησης οφείλει σε κάθε περίπτωση να λάβει υπόψη τις αιτήσεις εγγραφών στην Α’ τάξη των όμορων δημοτικών σχολείων. Αν η εισήγηση της Επιτροπής είναι αρνητική ή δεν υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμη αίθουσα, ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει πίνακα με τα ονόματα των μαθητών που διαμένουν στα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου με τις σχολικές περιφέρειες όμορων σχολείων. Η Επιτροπή προβαίνει σε κλήρωση μεταξύ των μαθητών του ανωτέρω πίνακα, έτσι ώστε να προκύψει ο αριθμός μαθητών που συμπληρώνουν τους είκοσι δύο (22) σε τμήμα.

Οι μαθητές που δεν έχουν κληρωθεί κατανέμονται, με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εκδίδεται, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής, σε όμορα σχολεία με κριτήριο τον τόπο κατοικίας τους. Αδέλφια μαθητών που φοιτούν στο ίδιο ή συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο ή σε συστεγαζόμενο δημοτικό σχολείο, εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνει το σχολείο αποχώρησης και τα σχολεία υποδοχής των μαθητών. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος του σχολείου αποχώρησης ενημερώνει τους γονείς/κηδεμόνες για τα σχολεία εγγραφής. Αν μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών είναι αδύνατη η εφαρμογή της πρόβλεψης του ανώτατου ορίου των είκοσι δύο (22) μαθητών ανά τμήμα, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων, ο μέγιστος αριθμός των μαθητών ανά τμήμα μπορεί να ανέρχεται στους είκοσι πέντε (25). Η ανωτέρω διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τις 10 Ιουνίου.».

Αναφορικά λοιπόν με το ερώτημα σας σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία δεν υφίσταται δικαίωμα εγγραφής κατά προτεραιότητα όπως στην περίπτωση της εγγραφής στον παιδικό σταθμό για την περίπτωση σας, η δε επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στο σχολείο και εκείνων που θα μετακινηθούν γίνεται με κλήρωση. Παρόλα αυτά θα ήταν σκόπιμο να υποβάλετε μια αίτηση στον Διευθυντή του σχολείου με την οποία να εκθέτετε τους λόγους που καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή την φοίτηση του παιδιού σας σε άλλο σχολείο η οποία να συνοδεύεται και από τα ανάλογα πιστοποιητικά που θα βεβαιώνουν την οικογενειακή σας κατάσταση προκειμένου το θέμα σας να κριθεί από την τριμελή Επιτροπή που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των εγγραφών των μαθητών στα δημοτικά σχολεία ή από τον από τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παναγιώτα Λουκάκου | Panagiota Loukakou Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω|
Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Attorney-at-Law | Accredited Mediator of the Ministry of Justice, Transparency and Human Rights
Μέλος της εταιρείας Εμπορικής και Οικογενειακής Διαμεσολάβησης «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Λεωφ. Σταδίου 61 | 61, Stadiou str. Αθήνα 10559 | Athens 10551 Ελλάδα | Greece

Tel: +30 210 3217637
Mob.: +30 6977367340
Fax: +30 210 3000104

 

Πηγή: singleparent.gr

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ