Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

29164/755/2019 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

Αριθμ. 29164/755
(ΦΕΚ Β’ 2686/02-07-2019)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε και ισχύει με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) και ιδίως την περ. 1δ του άρθρου 41 και το άρθρο 90.
2. Την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄).
4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168 Α΄).
5. Τις διατάξεις της ΔΣΕ 81 (1947) «Περί Επιθεωρήσεως της εργασίας εις την βιομηχανίαν και το εμπόριον», η οποία κυρώθηκε με τον ν. 3249/1955 (ΦΕΚ 139 Α΄).
6. Τον ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 84 Α΄).
7. Την 16909/19-12-2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Απόδοση μέρους εισπραττομένου προστίμου στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας(ΑΣΕ)» (ΦΕΚ 1892 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την 120151/17-5-2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 705 Β΄).
8. Την 46691/1491/23-3-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός των ποσοστών που εισπράττονται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, όταν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 και της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3996/2011» (ΦΕΚ 1106 Β΄).
9. Την 46561/8369/9.10.2017 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονομικών «Εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3996/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013» (ΦΕΚ 3677 Β΄).
10. Την 2063/Δ1632/2011 απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)» (ΦΕΚ 266 Β΄).
11. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας και καθορίζονται μέθοδοι υπολογισμού των επιβαλλόμενων προστίμων με τη συνεκτίμηση των προβλεπόμενων κριτηρίων, όπως αυτές περιγράφονται κατωτέρω στα κεφάλαια Α΄ και Β΄ για τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και τους Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, αντιστοίχως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Τα πρόστιμα επιβάλλονται με τη συνεκτίμηση τεσσάρων (4) βασικών μεταβλητών κριτηρίων και δύο (2) υπο-κριτηρίων. Τα βασικά κριτήρια είναι τα εξής:
i) η σοβαρότητα της παράβασης (Σ),
ii) ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης (ΑΕ),
iii) η υποτροπή της επιχείρησης (Υ). Ως υποτροπή νοείται α) η επιβολή στην ίδια επιχείρηση δύο (2) τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις μέσα σε μία τετραετία, η οποία ξεκινά να υπολογίζεται προς τα πίσω από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, ή β) η έκδοση μίας (1) τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης που αφορά την τέλεση αξιόποινης πράξης για παρόμοια παράβαση κατά την προηγούμενη τετραετία. Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει την υποτροπή. Η υποτροπή προκύπτει και από το συνδυασμό των δύο παραπάνω περιπτώσεων, δηλαδή επιβολή μίας διοικητικής κύρωσης και έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης και
iv) η παράβαση περί χρονικών ορίων, όταν ο θιγόμενος/-οι είναι εργαζόμενος/-οι με σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας (ΧΟ).

Η έλλειψη συνδρομής των υπό στοιχείο iii και iv μεταβλητών κριτηρίων δεν επηρεάζει την επιβολή του προστίμου όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των λοιπών μεταβλητών κριτηρίων.

Τα υπο-κριτήρια είναι τα εξής:
i) ο βαθμός συνεργασίας (ΒΣ). Για το χαρακτηρισμό του βαθμού συνεργασίας συνεκτιμώνται ιδίως η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση σε υποδείξεις συστάσεις, ο βαθμός υπαιτιότητας (βαθμός ευθύνης) του εργοδότη, η παρεμπόδιση του έργου του επιθεωρητή κατά τη διενέργεια του ελέγχου, η μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας, κ.τ.λ. και
ii) ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται (Θ), δηλαδή οι εργαζόμενοι τους οποίους αφορά η διαπιστωθείσα παράβαση.
Αρχικώς, καθορίζεται ένα βασικό ποσό προστίμου (ΒΠ), το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

2. ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Α. Οι παραβάσεις κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες και λαμβάνουν τιμές από 1-40 μόρια, σύμφωνα με τον πίνακα 1 «ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ». Η εκτίμηση των μορίων εντός του συγκεκριμένου εύρους γίνεται ξεχωριστά για κάθε παράβαση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ 1-5 ΜΟΡΙΑ
ΧΑΜΗΛΗ 6-10 ΜΟΡΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 11-20 ΜΟΡΙΑ
ΥΨΗΛΗ 21-30 ΜΟΡΙΑ
ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ 31-40 ΜΟΡΙΑ

Στον πίνακα παραβάσεων του παραρτήματος Ι παρουσιάζεται ενδεικτικός κατάλογος των παραβάσεων τις οποίες ελέγχουν οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων, καθώς και η διαβάθμιση της σοβαρότητας αυτών με βάση τον ανωτέρω πίνακα 1. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της παρούσας, η σοβαρότητα της παράβασης επαφίεται στην κρίση των αρμοδίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οργάνων.

Β. Ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε πέντε (5) κατηγορίες και βαθμολογούνται με 1-60 μόρια σύμφωνα με τον πίνακα 2Α με τίτλο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»:
ΠΙΝΑΚΑΣ 2Α: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1-10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 1-12 ΜΟΡΙΑ
11-50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 13-24 ΜΟΡΙΑ
51-150 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 25-36 ΜΟΡΙΑ
151-250 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 37-48 ΜΟΡΙΑ
251-ΠΑΝΩ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 49-60 ΜΟΡΙΑ

Τα ακριβή μόρια υπολογίζονται με βάση τον πίνακα 2Β ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2Β: ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΑΕ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 1-10
ΜΟΡΙΑ: 1-12
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
1,222
ΑΤΟΜΑ ΜΟΡΙΑ
1 1
2 2,22
3 3,44
4 4,67
5 5,89
6 7,11
7 8,33
8 9,56
9 10,78
10 12,00

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 11-50
ΜΟΡΙΑ: 13-24
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
0,282 0, 282
ΑΤΟΜΑ ΜΟΡΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΟΡΙΑ
11 13,00 31 18,64
12 13,28 32 18,92
13 13,56 33 19,21
14 13,85 34 19,49
15 14,13 35 19,77
16 14,41 36 20,05
17 14,69 37 20,33
18 14,97 38 20,62
19 15,26 39 20,90
20 15,54 40 21,18
21 15,82 41 21,46
22 16,10 42 21,74
23 16,38 43 22,03
24 16,67 44 22,31
25 16,95 45 22,59
26 17,23 46 22,87
27 17,51 47 23,15
28 17,79 48 23,44
29 18,08 49 23,72
30 18,36 50 24,00

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 51-150
ΜΟΡΙΑ: 25-36
0,111 0,111 0,111
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΑΤΟΜΑ ΜΟΡΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΟΡΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΟΡΙΑ
51 25,00 85 28,78 119 32,56
52 25,11 86 28,89 120 32,67
53 25,22 87 29,00 121 32,78
54 25,33 88 29,11 122 32,89

 

55 25,44 89 29,22 123 33,00
56 25,56 90 29,33 124 33,11
57 25,67 91 29,44 125 33,22
58 25,78 92 29,56 126 33,33
59 25,89 93 29,67 127 33,44
60 26,00 94 29,78 128 33,56
61 26,11 95 29,89 129 33,67
62 26,22 96 30,00 130 33,78
63 26,33 97 30,11 131 33,89
64 26,44 98 30,22 132 34,00
65 26,56 99 30,33 133 34,11
66 26,67 100 30,44 134 34,22
67 26,78 101 30,56 135 34,33
68 26,89 102 30,67 136 34,44
69 27,00 103 30,78 137 34,56
70 27,11 104 30,89 138 34,67
71 27,22 105 31,00 139 34,78
72 27,33 106 31,11 140 34,89
73 27,44 107 31,22 141 35,00
74 27,56 108 31,33 142 35,11
75 27,67 109 31,44 143 35,22
76 27,78 110 31,56 144 35,33
77 27,89 111 31,67 145 35,44
78 28,00 112 31,78 146 35,56
79 28,11 113 31,89 147 35,67
80 28,22 114 32,00 148 35,78
81 28,33 115 32,11 149 35,89
82 28,44 116 32,22 150 36,00
83 28,56 117 32,33
84 28,67 118 32,44

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 151-250
ΜΟΡΙΑ: 37-48
0,111 0,111 0,111
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΑΤΟΜΑ ΜΟΡΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΟΡΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΟΡΙΑ
151 37,000 185 40,778 219 44,556
152 37,111 186 40,889 220 44,667
153 37,222 187 41,000 221 44,778
154 37,333 188 41,111 222 44,889
155 37,444 189 41,222 223 45,000
156 37,556 190 41,333 224 45,111
157 37,667 191 41,444 225 45,222
158 37,778 192 41,556 226 45,333
159 37,889 193 41,667 227 45,444
160 38,000 194 41,778 228 45,556
161 38,111 195 41,889 229 45,667
162 38,222 196 42,000 230 45,778
163 38,333 197 42,111 231 45,889
164 38,444 198 42,222 232 46,000
165 38,556 199 42,333 233 46,111
166 38,667 200 42,444 234 46,222

 

167 38,778 201 42,556 235 46,333
168 38,889 202 42,667 236 46,444
169 39,000 203 42,778 237 46,556
170 39,111 204 42,889 238 46,667
171 39,222 205 43 239 46,778
172 39,333 206 43,111 240 46,889
173 39,444 207 43,222 241 47,000
174 39,556 208 43,333 242 47,111
175 39,667 209 43,444 243 47,222
176 39,778 210 43,556 244 47,333
177 39,889 211 43,667 245 47,444
178 40,000 212 43,778 246 47,556
179 40,111 213 43,889 247 47,667
180 40,222 214 44,000 248 47,778
181 40,333 215 44,111 249 47,889
182 40,444 216 44,222 250 48,000
183 40,556 217 44,333
184 40,667 218 44,444

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 251 και άνω
ΜΟΡΙΑ: 49-60
0,111 0,111 0,111
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΑΤΟΜΑ ΜΟΡΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΟΡΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΟΡΙΑ
251 49,000 285 52,778 319 56,556
252 49,111 286 52,889 320 56,667
253 49,222 287 53,000 321 56,778
254 49,333 288 53,111 322 56,889
255 49,444 289 53,222 323 57,000
256 49,556 290 53,333 324 57,111
257 49,667 291 53,444 325 57,222
258 49,778 292 53,556 326 57,333
259 49,889 293 53,667 327 57,444
260 50,000 294 53,778 328 57,556
261 50,111 295 53,889 329 57,667
262 50,222 296 54,000 330 57,778
263 50,333 297 54,111 331 57,889
264 50,444 298 54,222 332 58,000
265 50,556 299 54,333 333 58,111
266 50,667 300 54,444 334 58,222
267 50,778 301 54,556 335 58,333
268 50,889 302 54,667 336 58,444
269 51,000 303 54,778 337 58,556
270 51,111 304 54,889 338 58,667
271 51,222 305 55,000 339 58,778
272 51,333 306 55,111 340 58,889
273 51,444 307 55,222 341 59,000
274 51,556 308 55,333 342 59,111
275 51,667 309 55,444 343 59,222
276 51,778 310 55,556 344 59,333
277 51,889 311 55,667 345 59,444
278 52,000 312 55,778 346 59,556

 

279 52,111 313 55,889 347 59,667
280 52,222 314 56,000 348 59,778
281 52,333 315 56,111 349 59,889
282 52,444 316 56,222 350 60,000
283 52,556 317 56,333
284 52,667 318 56,444

Γ. Υπολογίζεται το σύνολο των μορίων αθροίζοντας τις μεταβλητές κριτήρια Σ και ΑΕ.

Όταν από το άθροισμα του συνόλου των μορίων των μεταβλητών κριτηρίων Σ και ΑΕ προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται προς την πλησιέστερη μονάδα, ως εξής:
i) αν ο δεκαδικός αριθμός της επόμενης τάξης προς τα δεξιά είναι από 0,1 έως 0,49 (μικρότερο του 0,50), τότε ο αριθμός παραμένει ως έχει μέχρι το ψηφίο το οποίο στρογγυλοποιείται και τα υπόλοιπα ψηφία προς τα δεξιά τίθενται ίσα με μηδέν και
ii) αν ο δεκαδικός αριθμός της επόμενης τάξης προς τα δεξιά είναι 0,50 έως 0,99 (μεγαλύτερο ή ίσο του 0,50), το ψηφίο της τάξης το οποίο στρογγυλοποιείται αυξάνεται κατά μία μονάδα και τα υπόλοιπα ψηφία προς τα δεξιά τίθενται ίσα με μηδέν.

Το αρχικό εύρος του προστίμου διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κλίμακες του ακόλουθου πίνακα 3:
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΥΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΕΣ Xi ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ
1 Πολύ μικρά 2-20 300 € 3.000 €
2 Μικρά 21-40 3.001 € 6.000 €
3 Μεσαία 41-60 6.001 € 15.000 €
4 Υψηλά 61-80 15.001 € 30.000 €
5 Πολύ υψηλά 81-100 30.001 € 50.000 €

Σε περίπτωση τέλεσης παρόμοιων παραβάσεων για τις οποίες έχουν επιβληθεί δύο (2) τουλάχιστον διοικητικές κυρώσεις την τελευταία τετραετία ή/και έχει εκδοθεί μία (1) τουλάχιστον αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, τότε:

Εάν το αρχικό εύρος του προστίμου υπολογίζεται στην κλίμακα Xi, το τελικό εύρος, λόγω της υποτροπής, υπολογίζεται στην αμέσως επόμενη κλίμακα (Xi+1) ή ακόμα και στη (Xi+2) κατά την κρίση των αρμοδίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οργάνων. Σε περίπτωση παράβασης περί χρονικών ορίων, όταν ο θιγόμενος/-οι είναι εργαζόμενος/-οι με σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας (ΧΟ), εάν το αρχικό εύρος του
προστίμου υπολογίζεται στην κλίμακα Xi, αναπροσαρμόζεται στην αμέσως επόμενη κλίμακα (Xi+1).

Σε περίπτωση σωρευτικής συνδρομής των μεταβλητών κριτηρίων Υ και ΧΟ εάν το αρχικό εύρος του προστίμου υπολογίζεται στην κλίμακα Xi αναπροσαρμόζεται στην επόμενη κλίμακα (Xi+2) ή ακόμα και στη (Xi+3) κατά την κρίση των αρμοδίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οργάνων.

Δ. Αφού υπολογιστεί το εύρος της κλίμακας Xi (1η, 2η, 3η, 4η ή 5η), χαρακτηρίζεται η μεταβλητή «Βαθμός Συνεργασίας» (ΒΣ), σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 4:
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΥΡΟΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΜΕΤΡΙΟΣ ΧΑΜΗΛΟΣ
300-3.000 300 1.000 1.001 2.000 2.001 3.000
3.001-6.000 3.001 4.000 4.001 5.000 5.001 6.000
6.001-15.000 6.001 9.000 9.001 12.000 12.001 15.000
15.001-30.000 15.001 20.000 20.001 25.000 25.001 30.000
30.001-50.000 30.001 37.000 37.001 44.000 44.001 50.000

Ε. Υπολογίζεται στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, το αρχικό ποσό του προστίμου (ΑΠ).

ΣΤ. Το βασικό ποσό του προστίμου (ΒΠ) υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο:
ΒΠ (ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ) = ΑΠ (ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ) *Θ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)

Oι τιμές του υπο-κριτηρίου Θ παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 5 «ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΙΓΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (Θ)
1 0,5
2 0,75
3 1

Όταν διαπιστώνονται παραβάσεις που δεν προϋποθέτουν την ύπαρξη εργαζομένων, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο υπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας Θ=1.

3. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, μπορεί να αναπροσαρμοσθεί το βασικό ποσό προστίμου προς τα πάνω.

Οι ειδικοί λόγοι ενδεικτικά περιλαμβάνουν: α) το είδος της επιχείρησης (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας), καθώς και το μέγεθος της επιχείρησης προσδιοριζόμενο από συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία (π.χ. δημοσιευμένος ισολογισμός, κύκλος εργασιών, φορολογικά έντυπα, κ.τ.λ.) και β) τη μη καταβολή πάσης φύσεως αποδοχών.

Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση, το ποσό του προστίμου μπορεί να υπερβεί είτε το ποσό του ΒΠ είτε το ποσό των οφειλόμενων αποδοχών. Επίσης, εξετάζεται η περίπτωση επιβολής προστίμου ανά εργαζόμενο ως αυτοτελής παράβαση.

Τα στοιχεία αναφορικά με την ανωτέρω περ. Α΄ υποβάλλονται κατόπιν σχετικού αιτήματος των Επιθεωρητών Εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Τα πρόστιμα επιβάλλονται με τη συνεκτίμηση τεσσάρων (4) βασικών μεταβλητών κριτηρίων και ενός (1) υπο-κριτηρίου. Τα βασικά κριτήρια είναι τα εξής:
i) Αριθμός εργαζομένων (ΑΕ).
ii) Σοβαρότητα των συνεπειών της παράβασης και έκτασης του κινδύνου (Σ).
iii) Κατηγορία επιχείρησης (Κ), με βάση το άρθρο 10 του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄/2-6-2010) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» και
iv) Υποτροπή της επιχείρησης (Υ). Ως υποτροπή νοείται: α) η επιβολή στην ίδια επιχείρηση δύο (2) τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις μέσα σε μία τετραετία, η οποία ξεκινά να υπολογίζεται προς τα πίσω από την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, ή β) η έκδοση μίας (1) τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης που αφορά την τέλεση αξιόποινης πράξης για παρόμοια παράβαση κατά την προηγούμενη τετραετία. Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει την υποτροπή. Η υποτροπή προκύπτει και από το συνδυασμό των δύο παραπάνω περιπτώσεων, δηλαδή επιβολή μίας διοικητικής κύρωσης και έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης.

Η έλλειψη συνδρομής της υπό στοιχείο iv μεταβλητής κριτηρίου δεν επηρεάζει την επιβολή του προστίμου όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των λοιπών μεταβλητών κριτηρίων.

Το υπο-κριτήριο είναι ο Βαθμός Συνεργασίας (ΒΣ): Για το χαρακτηρισμό του βαθμού συνεργασίας συνεκτιμώνται ιδίως: α) η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση σε υποδείξεις συστάσεις, β) ο βαθμός υπαιτιότητας (βαθμός ευθύνης) του εργοδότη και γ) η παρεμπόδιση του έργου του επιθεωρητή κατά την διενέργεια του ελέγχου, η μη χορήγηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της έρευνας, κ.τ.λ.

Αρχικώς καθορίζεται ένα βασικό ποσό προστίμου (ΒΠ) το οποίο μπορεί να αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Κάθε μια από τις τρεις (3) μεταβλητές κριτήρια (ΑΕ, Σ και Κ) λαμβάνει πέντε (5) διακριτές τιμές σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΑΕ)

ΑΕ = Δείκτης μεταβολής αριθμού εργαζομένων
ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1 1 έως 5
3 6 έως 20
5 21 έως 50
7 51 έως 100
9 101 και πάνω

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Σ)

Σ = Δείκτης σοβαρότητας των συνεπειών της παράβασης και έκτασης κινδύνου
ΔΕΙΚΤΕΣ Σοβαρότητα των συνεπειών της παράβασης και της έκτασης κινδύνου
1 ΧΑΜΗΛΗ
{ενδεικτικά αναφέρονται διατάξεις  σχετικές με θέματα διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ), όπως ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας, βιβλίο υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας, γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων, η εκ των προτέρων γνωστοποίηση οικοδομικού έργου, σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και φάκελος Ασφάλειας και Υγείας, ειδικό βιβλίο ατυχημάτων, τέλη κυκλοφορίας σε μηχάνημα έργου (ΜΕ), πινακίδες ΜΕ, στοιχεία ασφάλισης ΜΕ}
2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
3 ΥΨΗΛΗ
4 ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ
9 ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ

Όταν η παράβαση δεν αφορά θέματα διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ), το Σ λαμβάνει πάντα τιμές μεγαλύτερες της μονάδας (Σ>1):

Ενδεικτικός κατάλογος παραβάσεων που δεν αφορούν θέματα διαχείρισης ΥΑΕ (Σ>1)

α Κίνδυνος πτώσης από ύψος από τη μη λήψη προληπτικών μέτρων ασφαλείας στις κατασκευές (ακατάλληλες σκαλωσιές, ανοίγματα δαπέδων, φρεάτια ανελκυστήρων χωρίς εξασφάλιση έναντι πτώσης, πέρατα πλακών χωρίς προστασία έναντι πτώσης)
β Έλλειψη ή μη λειτουργία διατάξεων ασφαλείας εξοπλισμού εργασίας
γ Ασφάλεια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (μη ύπαρξη αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη σε πίνακες, μη τήρηση των κανόνων ασφάλειας και προσέγγιση ιστού ανυψωτικών μηχανημάτων σε εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια Υψηλής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης της ΔΕΗ ή προσέγγιση μεταλλικών αντικειμένων σε δίκτυα της ΔΕΗ)
δ Μη έκδοση πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (GAS FREE) σε ναυπηγικές εργασίες

 

ε Μη ύπαρξη πιστοποιητικού επανελέγχου και ειδικού βιβλίου συντήρησης και έλεγχων ανυψωτικών μηχανημάτων
στ Μη τήρηση μέτρων ασφαλείας κατά την εκσκαφή θεμελίων και τάφρων

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ ν. 3850/2010 (Κ)

Κ = Δείκτης Κατηγορίας επιχείρησης Α, Β ή Γ με βάση το άρθρο 10 του ν. 3850/2010
ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 Κατηγορία Γ
2 Κατηγορία Γ
3 Κατηγορία Β
4 Κατηγορία Β
5 Κατηγορία Α

Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία, ο αριθμοδείκτης θα παίρνει πάντα τη μέγιστη τιμή 5.

Η επιλογή των αριθμοδεικτών 1, 2 (κατηγορία Γ) και 3, 4 (κατηγορία Β) επαφίεται στην κρίση των αρμοδίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οργάνων λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική εικόνα της επιχείρησης σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία.

2. ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
Η εκτίμηση προστίμου είναι το γινόμενο των ακόλουθων τριών (3) μεταβλητών κριτηρίων: ΕΠ=ΑΕ*Σ*Κ (μαθηματικός τύπος)

Γινόμενο ΕΠ: ανάλογα με την υποτροπή της επιχείρησης (Υ) το ποσό του προστίμου καθορίζεται, κατά την κρίση των αρμοδίων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οργάνων, στις αμέσως επόμενες κλίμακες (Χi+1) ή (Χi+2) του τελευταίου πίνακα υπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη το Βαθμό Συνεργασίας (ΒΣ).

Βήμα 1: Μαθηματικός τύπος υπολογισμού εύρους εκτιμώμενου προστίμου (πέντε βαθμίδες)

ΕΠ= ΑΕ* Σ* Κ
1 1 1
3 2 2
5 3 3
7 4 4
9 9 5

Η μέγιστη τιμή του γινομένου ΑΕ*Σ*Κ πάνω από το οποίο το πρόστιμο θα κυμαίνεται στο μέγιστο εύρος (30.200 έως 50.000 €) θα είναι το 136.

Βήμα 2: Κλίμακες προσδιορισμού του ύψους των προστίμων (έξι κλίμακες)

Κλίμακες Xi ΟΡΙΑ ΓΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΕΠ) ΕΥΡΟΣ  ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ
1η κλίμακα Έως και 11 300,00 € 2.500,00 € Πολύ μικρό
2η κλίμακα Από 12 έως και 22 2.501,00 € 5.000,00 € Μικρό
3η κλίμακα Από 23 έως και 45 5.001,00 € 10.400,00 € Μεσαίο
4η κλίμακα Από 46 έως και 90 10.401,00 € 20.300,00 € Σημαντικό
5η κλίμακα Από 91 έως και 135 20.301,00 € 30.200,00 € Υψηλό
6η κλίμακα Από 136 και άνω 30.201,00 € 50.000,00 € Πολύ υψηλό

Βήμα 3

Εάν το αρχικό εύρος του προστίμου υπολογίζεται στην κλίμακα Xi, το τελικό εύρος, λόγω της υποτροπής, υπολογίζεται στην αμέσως επόμενη κλίμακα (Xi+1) ή ακόμα και στη (Xi+2) κατά την κρίση των αρμόδιων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οργάνων.

Βήμα 4

Μετά τον υπολογισμό του αρχικού εύρους αναφοράς και για τον ακριβή προσδιορισμό του βασικού ποσού του προστίμου (ΒΠ), λαμβάνεται υπ΄ όψιν ο Βαθμός Συνεργασίας (ΒΣ), χωρίς γραμμική παρεμβολή ανάμεσα στην αρχική και τελική τιμή της εκάστοτε κλίμακας (Xi).

3. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ
Όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, μπορεί να αναπροσαρμοσθεί το βασικό ποσό προστίμου προς τα πάνω:
α. Οι ειδικοί λόγοι ενδεικτικά περιλαμβάνουν το μέγεθος της επιχείρησης προσδιοριζόμενο από συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία (π.χ. δημοσιευμένος ισολογισμός, κύκλος εργασιών, φορολογικά έντυπα, κ.τ.λ.).
β. Στην περίπτωση των τεχνικών έργων, το εισηγούμενο πρόστιμο μπορεί να αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω για τους εργοδότες που βρίσκονται στην αρχή της κατασκευαστικής αλυσίδας εάν κριθεί ότι υπάρχει συνυπαιτιότητα όλων των εμπλεκόμενων μερών για την ίδια παράβαση και ότι ο κύριος ή ο ανάδοχος του έργου φέρουν μεγαλύτερη ευθύνη από τον τελικό εργολάβο.

Τα στοιχεία αναφορικά με την ανωτέρω περ. α΄ υποβάλλονται κατόπιν σχετικού αιτήματος των Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Άρθρο 2
Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα παραρτήματα Ι και II που αφορούν το Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου 1 και το παράρτημα III που αφορά το Κεφάλαιο Β΄ του άρθρου 1.

Άρθρο 3
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Από την δημοσίευση της απόφασης αυτής παύει να ισχύει η 2063/Δ1632/2011 (ΦΕΚ 266 Β΄) απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019

Η Υπουργός
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Πηγή: www.taxheaven.gr

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ