Πρoγράμματα στήριξης επιχειρήσεων: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Επιδοτήσεις και δάνεια που μπορούν να κρατήσουν «ζωντανές» της επιχειρήσεις.

Tου Γιώργου Δημοσθένους

Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν πληγεί σημαντικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας υπάρχουν ωστόσο προγράμματα από τα οποία μπορούν να αντλήσουν ρευστότητα για να στηρίξουν τη λειτουργία τους.

Τα προγράμματα αυτά είναι τα εξής:

1. Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19
Το πρόγραμμα που έχει προϋπολογισμό 750 εκατ. ευρώ αφορά επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία και καλύπτει τους τόκους υφιστάμενων δανείων τα οποία είναι ενήμερα για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα επέκτασης για δυο μήνες επιπλέον εφόσον χρειαστεί.
Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει στις 15/4/2020 και λήγουν στις 30/6/2020.
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/ με την ένδειξη: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΜΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ COVID 19».

Όροι και προϋποθέσεις
Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση από τη συγκεκριμένη Δράση δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 800.000 ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας όμως και κάθε άλλη άμεση ενίσχυση που θα λάβει στο πλαίσιο της 19-3-2020/C(2020) 1863 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω προϋποθέσεις:
⦁ Να δραστηριοποιούνται στις 19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ).
⦁ Nα δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31/12/2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19/03/2020. Διευκρινίζεται ότι η αναστολή συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του ιού COVID-19 δεν αποκλείει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.
⦁ Οι σχετικές δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί, και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις πρέπει να έχουν (στο σύνολό τους ή εν μέρει) χορηγηθεί, πριν από την 01/04/2020. Επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο δύνανται να λάβουν την ενίσχυση για τους τόκους της ίδιας περιόδου.

Τι χρηματοδοτείται
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και Συμβάσεων Πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών), περιλαμβανομένων τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων καθώς και δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης. Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31/12/2019.

2.Κεφάλαιο κίνησης με διετή επιδότηση επιτοκίου λόγω πανδημίας COVID-19 από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 1.3 δις. ευρώ και παρέχει δάνεια κεφαλαίου κίνησης, με 100% επιδοτούμενο επιτόκιο για δύο χρόνια, για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί αναστολή ή περιορισμό της λειτουργίας τους λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.
Tα δάνεια θα χορηγούνται άμεσα από συνεργαζόμενες τράπεζες κατόπιν αξιολόγησης. Ως αποτέλεσμα της πλήρους επιδότησης επιτοκίου για δύο χρόνια, η επιχείρηση καταβάλλει μόνο το κεφάλαιο για 2 χρόνια. ενώ για την υπόλοιπη διάρκεια του δανείου επιδοτείται το 40% του επιτοκίου. Με τη λήξη των δύο ετών, οι τόκοι καταβάλλονται από την επιχείρηση και το επιτόκιο καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική της και τους γενικούς όρους της Δράσης.
Σε ποιους απευθύνεται
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αναστολή ή περιορισμό λειτουργίας λόγω πανδημίας COVID-19 –
Περίοδος υποβολής
από 20/5/2020
⦁ Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα των Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο διαδικτυακό τόπο ⦁ www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: ΤΕΠΙΧ ΙΙ
⦁ Στο αίτημα η επιχείρηση επιλέγει την Τράπεζα από την οποία επιθυμεί να δανειοδοτηθεί. 
⦁ Η Τράπεζα θα επιβεβαιώσει τον ΚΑΔ βάσει των στοιχείων που θα προσκομίσει η επιχείρηση και συνεπώς την ορθότητα της επιλεξιμότητας.
⦁ Υπογραφή δανειακής σύμβασης και εκταμίευση δανείου εφάπαξ ή με τμηματικές εκταμιεύσεις στον λογαριασμό της επιχείρησης.
Όροι και προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ για να υποβάλλουν αίτηση.

Εξαιρούνται η πρωτογενής παραγωγή και ο τομέας της αλιείας.
Η επιχείρηση δεν θα πρέπει να είναι προβληματική. 
Διατήρηση θέσεων εργασίας για 2 χρόνια – Ίδιος αριθμός εργαζομένων στις 19/3/2020 (ακόμα και 0) σε σχέση με 31/12/2021 και 31/12/2022.
Για να λάβει η επιχείρηση το ποσό των επιδοτούμενων τόκων θα πρέπει κατά τον χρόνο εκταμίευσης των επιδοτούμενων τόκων όπως αυτός ορίζεται στη δανειακή σύμβαση, να μην εμφανίζει ληξιπρόθεσμες οφειλές από τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση.
Τι χρηματοδοτείται
Ύψος δανείου έως 500.000 €
Διαμορφώνεται ως εξής:
⦁ Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης όπως αυτός αποτυπώνεται στο Ε3 ή στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ ή στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του οικονομικού έτους που προηγείται της ημερομηνίας αίτησης ή έως το 50% των παραγγελιών τρέχοντος έτους.
⦁ Προκειμένου για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έως το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή το 80% των επί πιστώσει αγορών.
⦁ Σε περίπτωση που τα ανωτέρω μεγέθη δεν είναι διακριτά, το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.

Ποιες δαπάνες καλύπτει το δάνειο: 
⦁ Λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης
⦁ Δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό της κύκλωμα
⦁ ΦΠΑ
⦁ Δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου Κεφαλαίου Κίνησης με σχετικά παραστατικά δαπανών.

Διάρκεια Δανείου και περίοδος χάριτος

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται από 24 έως 60 μήνες από την εκταμίευση (εφάπαξ ή πρώτη τμηματική) του δανείου. Ορίζεται δυνατότητα χορήγησης περιόδου χάριτος από 6 έως 12 μήνες. Κατά την διάρκεια της περιόδου χάριτος καταβάλλονται μόνον τόκοι.
Η αναλογία συμμετοχής στο κεφάλαιο μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ορίζεται ως εξής: Σε ποσοστό 40% καλύπτεται από το Ταμείο «Επιχειρηματικότητας ΙΙ» και 60% από την Τράπεζα (516 εκατ. ευρώ και 784 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ήτοι σύνολο 1,3 δις ευρώ). 

3.Δάνεια κεφαλαίου κίνησης με 80% εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου

Εντός των επόμενων ημερών ξεκινάει το πρόγραμμα «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID-19» μέσω του οποίου θα προσφέρονται νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης με 80% εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 (2020/C 91 I/01).
Σκοπός του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 που έχει συσταθεί, είναι η παροχή χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις που θα δοθούν με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου και θα καλύψουν το 80% κάθε δανείου κεφαλαίου κίνησης για τις αυξημένες ανάγκες ρευστότητας τους.
Το ύψος του χορηγούμενου δανείου κεφαλαίου κίνησης με 80% εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου θα φτάνει έως το 25% του τζίρου των επιχειρήσεων, ενώ προβλέπεται δέσμευση της επιχείρησης για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας μέχρι το τέλος του έτους.

Επιλέξιμα Δάνεια

Η εγγύηση θα αφορά σε δάνεια που θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
1. Δάνεια σε επιχειρήσεις που θα συναφθούν μετά την σύναψη Επιχειρησιακής Συμφωνία με τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό και με ημερομηνία χορήγησης έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020.
2. Σκοπός χορήγησης των Δανείων είναι το Κεφάλαιο Κίνησης.
3. Δάνεια (περιλαμβανομένων των μη μετατρέψιμων Ο/Δ) με διάρκεια έως πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.
4. Τα Δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.
5. Ποσοστό Εγγύησης (Guarantee Rate)

Το ποσοστό εγγύησης ανά Δάνειο κεφαλαίου κίνησης θα ορίζεται σε 80%.

Ανώτατο ποσό δανείων κεφαλαίου κίνησης με 80% εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν θα υπερβαίνει το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019.

Κάντε ένα σχόλιο

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ